Лицензиране за съхранението на електроенергия: Консултация на Ofgem

Източник: reNEWS

Автор: Институт за енергиен мениджмънт

Статията е по публикация на C'M'S'

На 29 септември 2017 г. "Ofgem" публикува консултацията си за изменение на лицензията за производство на електроенергия, за да обхване и дейността по съхранението на електроенергия.

Тази консултация е продължение на Плана за интелигентни системи и гъвкавост, публикуван съвместно от Ofgem и Департамента за бизнес, енергетика и индустриална стратегия ("BEIS") през юли, който цели да обърне внимание, наред с другото, върху регулаторните бариери, пред които е изправено съхранението на електроенергия. След като разгледаха възможностите за лицензиране на дейността по съхранение, Ofgem и BEIS заявиха в плана, че: "Ofgem ще се консултира относно формата на модифицирана лицензия за производство за съхранение през лятото на 2017 година.
  -   промените в лицензиите ще бъдат разработени така, че да позволяват съоръженията за съхранение да се идентифицират като освободени от т.нар. такси за крайно потребление (Final Consumption Levies/FCL), тъй като съоръженията за съхранение не са крайни потребители на енергия. "

Според консултацията Ofgem счита, че производството и съхранението са достатъчно сходни по отношение на техническите си характеристики, поради което те трябва да бъдат третирани последователно. Освен това, Ofgem счита, че модифицираната лицензия за производство на електроенергия е най-практичният начин да се осигури необходимата регулаторна яснота.

В резултат на това, консултацията предлага включването на разпоредбите за съхранение в съществуващата лицензия за производство; този подход избягва ненужното дублиране на регламенти, като същевременно позволява включването на специални условия за активите за съхранение. Консултацията, също така, отбелязва, че този подход дава сигурност на лицата, разработващи съоръжения за съхранение, които вече притежават лицензия за електропроизводство.

Дефиниране на съхранението на електроенергия

Както се очаква, консултацията приема дефиницията за съхранение на електрическа енергия ("Electricity Storage Network/ESN") като "преобразуване на електрическата енергия във вид енергия, която може да се съхранява, съхранение на тази енергия и последващо преобразуване на тази енергия обратно в електрическа енергия". Освен това, консултацията отправя искане към респондентите да представят своите становища относно това дали това определение следва да бъде допълнително изяснено, като се добави "по контролируем начин" към това определение, което би съответствало на настоящите предложения за Grid Code.

Консултацията предоставя индикативен списък на технологиите, които трябва да се считат за съхранение на електроенергия, като например електрохимични батерии, системи за съхранение на въздух като съхранение на енергия със сгъстен въздух и електромагнитно съхранение. Кондензаторите, трансформаторите, индукторите и съхранението на топлинна енергия обаче не трябва да се считат за съхранение на електроенергия. Освен това, Ofgem заявява, че съхраняваната и преобразувана енергия в електричество трябва да бъде "същата" енергия, така че power-gas-power системите, като тези, които се основават на електролиза, за да се създаде водород, не са обхванати от това определение. Пълният списък на технологиите, които се разглеждат, са изброени в Приложение А към консултацията.

Условия на лицензията

Консултацията предпоставя, че всички съществуващи стандартни лицензионни условия, които се прилагат към съществуващи производствени активи, ще се прилагат за съхранение на електроенергия.

По отношение на спазването на правилата това означава, както следва:

 -   Grid Code: Задължението за спазване на мрежовия кодекс зависи от това какви услуги предоставя съхранението на енергия, например дали е свързано с националната преносна система или се използва за търговски цели.
 -   Distribution Code: Това също зависи от услугите, които съхранението на енергия предоставя и от това дали ще работи чрез използване на разпределителната мрежа.
 -   Balancing & Settlement Code: Консултацията потвърждава, че съоръженията за съхранение под 50MW няма да трябва да се присъединят и да спазват BSC. Въпреки това всички съоръжения, надхвърлящи този капацитет, трябва да направят това.
 -   Connection and Use of System Code: Консултацията потвърждава, че съоръженията за съхранение под 50MW няма да трябва да станат страна и да спазват CUSC. Въпреки това, всички съоръжения, превишаващи този капацитет, ще трябва да направят това.

Като цяло, този подход може да има някои предимства за съоръженията за съхранение, напр. като имат достъп до права на задължително изкупуване. Въпреки това, съществуват редица лицензионни задължения, които операторите на хранилища ще трябва да обмислят напред, напр. как SLC 11 (Спомагателни услуги) се свързва с предлаганите от тях търговски спомагателни и балансиращи услуги.

Освобождаване от изискването за притежаване на лицензия за производство

Консултацията потвърждава, че Наредбата от 2001 г. за електроенергията (Class Exemptions from Requirement for a Licence) ще се прилага еднакво и за съхранението на електроенергия. В резултат на това, съоръжения с капацитет под 50MW автоматично ще бъдат освободени от изискването за притежаване на лицензия и съоръженията с мощност над 50MW до 100MW могат да кандидатстват за специално освобождаване с одобрението на държавния секретар.

Обаче съоръженията, които се стремят да работят в условията на такава дерогация, ще бъдат предмет на FCL по отношение на задълженията за възобновяеми енергийни източници и например  Договорите за разлики (Contracts for differences/CfD), което представлява значителна пречка пред появата на по-дребни съоръжения за съхранение. В резултат на това се очаква малките системи за съхранение да кандидатстват за получаване на лицензия за електропоризводство.

Self-Consumption

Ofgem предлага да въведе допълнително лицензионно условие за електроенергията, така че лицензополучателят да няма self-consumption (самостоятелно задоволяване на собственото потребление) като основна функция при експлоатацията на своето съоръжение за съхранение. Консултацията потвърждава, че основното предназначение на хранилището трябва да бъде износът към съответната разпределителна или преносна система. Тези условия на лицензията са предназначени да предотвратят потенциалната злоупотреба с регулаторния режим от страна на клиентите, избягвайки FCL, като поставянето на хранилището "зад електромера".

Използването на понятието "основна цел" вече е било критикувано от някои коментатори като твърде широко и въвеждащо несигурност. Заинтересованите страни ще наблюдават отблизо дали желаната гъвкавост на тази фраза и всъщност енергийната стратегия на правителството търсят по-голяма прецизност.

Какво следва?

Крайният срок за отговора на консултацията е 27 ноември 2017 г. При тази консултация промените в лицензията ще влязат в сила през първата половина на 2018 г.
Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари