НАЧАЛО » анализи

Край на преференциалните цени за ВЕИ. На ход е "премията" за зелена енергия и когенерации

Предложенията за промени в Закона за енергетиката вече са достъпни и при съгласие влизат в сила от 1 юли

fb
3E news
fb
19-03-2018 08:30:00
fb

Отпадане на преференциалните цени за възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и въвеждане на т.нар. „премии“ за тях.  Това е една от от промените в Закона за енергетиката, публикувани за обществено обсъждане на страницата на Националния комитет към Световния енергиен съвет.  
Промените са съсредоточени от една страна върху трансформирането на досегашната т.нар. „преференциална цена“ за дългосрочните договори за ВЕИ и когенерациите и от друга върху леко преструктуриране на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Разбира се, т.нар. трансформация от преференциални цени към премии не е толкова проста. Другата съществена поправка касае технологичните разходи на предприятията, които вече ще се купуват от енергийните дружества през борсата, което според първоначалните прогнози ще осъществи и баланс на системата.В предложенията се регламентират и някои от таксите.

В случай на съгласие и даване на "зелена" светлина от депутатите, промените ще влязат в сила от 1 юли, когато започва и новият регулаторен период. Поне затова досега настояват от КЕВР. За да няма разминаване и недоволство обаче и с цел запазване на досегашния добър диалог енергийният регулатор ще трябва да се съобрази с ВЕИ-производителите, които ще бъдат изправени пред преговори с банките. Там пък ще има проблем, защото фнансовите институции ще искат окончателни текстове на закона, а не проект. Проблем може да има в известна степен и с търговците на електроенергия.

Разбира се, най-съществени са измененията с въвеждането на REMIT (Регламент (ЕС) № 1227/2011), които разширяват от една страна правата на КЕВР, от друга засилват отговорността на всички играчи на пазара на електрическа енергия, включително и физическите лица. В зависимост от нарушенията на отговорностите, КЕВР ще може да налага различни санкции от 1000 до 200 000 хил. лв. 

 КЕВР да може да определя ежегодно в срок до 30 юни премии за електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, произведена от централи с обща инсталирана електрическа мощност 4 MW и над 4 MW предвижда промяната.
 
Освен това за целите на ценообразуването енергийният регулатор ще трябва да определя ежегодно в срок до 30 юни прогнозна цена на електрическата енергия за покриване на технологичните разходи на оператора на електропреносната мрежа и на операторите на електроразпределителните мрежи.  

Преди се предвиждаше регулаторът да  разглежда исканията на енергийните предприятия  и Фонд “ Сигурност на електроенергийната си стема“ (по чл. 34 и35 от енергийния закон ) и да  утвърждава техния обоснован размер, както и да  определя начина на компенсирането им при спазване
изискванията за държавните помощи.  Сега след думата „предприятия“  в същия текст се добавя „ и Фонд “ Сигурност на електроенергийната система“, а думите „невъзстановяеми и произтичащи от наложени им задължения към обществото“ се заличават.

 

Промени в този дух са предвидени и за когенерациите. За тази цел се предвижда създаване на нов член в енергийния закон (става въпрос за създаване на чл. 33а). Той предвижда  комисията (КЕВР) да  определя на централи с обща инсталирана електрическа мощност 4 MW и над 4 MW премии за произведената електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.  Премиите, според предложенията ще се определят ежегодно в срок до 30 юни, „като разлика между преференциалните цени на производителите и определената за този период прогнозна пазарна цена за електрическа енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин.“
По отношение на Фонд  „Сигурност на електроенергийната система“ се предвижда най-общо казано,  оттук нататък това де е структурата управлява и покрива разходите за разполагаемост на системата, включително и за минали регулаторни периоди. Така вместо НЕК, но вече с по-разширени правомощия Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ ще събира, но и ще се разплаща. Част от този дейност досега бе в правомощията на НЕК. Сега практически електрическата компания ще може да се съсредоточи върху основаната си дейност - „обществен доставчик“.  Освен това текстовете в закона определят и сроковете и средствата, които задължените страни ще трябва да внасят.

Според предложенията, създава се Фонд „Сигурност на енергийната система“ за покриване на разходите, извършени от обществения доставчик, произтичащи от съответните задълженията, определени с решение на комисията, включително за минали регулаторни периоди, както и за предоставяне на премия за произведена електрическа енергия от производители на електроенергия от ВЕИ и когенерации  от Закона за енергията от възобновяеми източници, определени с решение на комисията, включително за минали регулаторни периоди.“ Нови са и текстовете, определящи  вноските във Фонда. Предлага се средствата да се внасят до 20-число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и се признават за текущи разходи за дейността за целите на данъчното облагане.    Както стана ясно още при анонсирането на предложенията за промени, оттук нататък търговците на енергия ще трябва да обезпечават с банкова гаранция или депозит  търгуваното количество.      

Предлага се  „банковата гаранция и/или депозита да са  в размер на 150 на сто от най-високата месечна стойност от произведението на цената и/или компонентата от цена( по чл. 30, ал. 1, т. 17 ) и количеството електрическа енергия, продадено от тях на крайни клиенти, за предходните 12 месеца. При липса на данни за предходните 12 месеца обезпечението е в размер 150 на сто от най-високата месечна стойност за предходните месеци, за които има данни, но не по-малко от 20 000 лв.“ се казва в предложените за обществено обсъждане текстове. Трябва да се посочи, че в случая се предвижда известна детайлизация с възможности за намаление, което обаче ще бъде уточнено след съгласуване на всички предложения.
Предвижда се също така  Фондът ежемесечно да проверява размера на обезпечението и да уведомява търговеца или производителя за привеждане на банковата гаранция и/или депозита в съответствие с изискванията. Търговецът или производителят в 7-дневен срок от получаване на уведомлението представя актуализирана банкова гаранция и/или депозит, се казва в предложенията.
Освен това се предвижда „при неизпълнение от търговец или производител на задължения по този член, фондът подава до независимия преносен оператор искане за отстраняването му от пазара на електрическа енергия“.

Както е известно към момента заради неиздължаване за цена "задължение към обществото" в НЕК всеки месец се образува т.нар. „дупка“ от около 50 млн. лв., което разбира се рефлектира във Фонда. При сегашното най-общо казано обръщане на модела се очаква да бъде сложен ред.
В текстовете освен това се добавя, че съответните вноски по тези текстове са публични държавни вземания, които подлежат на принудително изпълнение от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Актът за установяване на вземането се издава от председателя на фонда.

 

Средствата и операциите на фонда ще бъдат включвани оттук нататък в консолидираната фискална програма като средства и операции на други икономически обособени лица (по чл. 13, ал. 4) от Закона за публичните финанси и не са част от държавния бюджет.

Средствата на фонда не може да бъдат предмет на прихващане и са несеквестируеми, се казва още в предложенията.

Според тях оттук нататък Фондът ще е този, който ще сключва с производителите по преференциални цени договор за компенсиране с премии.

Премия няма да се изплаща при установени задължения към фонда, както и когато няма сключена сделка, или  няма прехвърлени месечни сертификати за произход или гаранции за произход по съответните текстове от Закона за енергията от възобновяеми източници.  
Фондът обаче се задължава да изплаща премията до края на месеца, в който към 20- число е представена фактура и са прехвърлени месечни сертификати за произход или гаранция за произход  според  Закона за енергията от възобновяеми източници.

В поправките се разясняват напълно правомощията на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по REMIT ( Регламент (ЕС) № 1227/2011), както и правата и задълженията на дружествата по тези текстове.

Обсъжданията и коментарите предстоят.

 

Текстовете за промяна на Закона за енергетиката може да бъдат прочетени на: http://www.wec-bulgaria.org/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82/

 

На интернет страницата на Националния комитет към Световния енергиен съвет се посочва, че предложения и становища може да бъдат изпращани в срок до 23.03.2018 г. (петък) на е-поща: komisia_energetika@parliament.bg.

 

 

 

КЕВР
фонд Сигурност на електроенергийната система
НЕК
ВЕИ
преференциални цени
премия
REMIT
По статията работи:

Маринела Арабаджиева