Как ще изглежда европейската енергетика през 2050г.?

Екологична енергия ще стане водещa в следващите години

Какво ще е бъдещето на енергийня сектор в Европа? Отговорът на този въпрос не е никак лесен, но това всъщност е и работата на анализаторите. Ето един от вариантите, представен от Института за енергиен мениджмънт.

Документът на ЕК „EU ENERGY, TRANSPORT AND GHG EMISSIONS TRENDS TO 2050. REFERENCE SCENARIO 2013“ представлява актуализация на предходните  прогнозни сценарии за развитие на енергийните системи като например тези от "Европейска енергетика и транспорт - тенденции до 2030", публикувани през 2003 г. и актуализациите от 2005, 2007 и 2009г.

Целта на документа е да представи новия "Европейски референтен сценарий 2013",  финализиран през юли 2013 година. Той е фокусиран в по-голяма степен от предходните версии върху енергийните, транспортните и климатичните измерения на европейското развитие и разнопосочните взаимодействия между отделните политики и включва нови специфични раздели за тенденциите по отношение на емисиите на парникови газове, които не са свързани с енергетиката. Времевият хоризонт на документа е удължен до 2050 година и за първи път включва Хърватия като държава-членка на ЕС (ЕС-28).

Тази нова актуализация се основава на данни от последната налична статистическа година на ЕВРОСТАТ по време на моделирането, а именно - 2010 година. В сравнение с предходната версия най-новите макроикономически данни вече показват статистическите ефекти от продължаващия европейски икономически спад в активността на различните сектори, а също така и намаляването на потреблението на енергия и на емисиите на парникови газове. Демографските и икономическите проекции отразяват последните прогнози на EUROSTAT и тези от съвместната работа на Комитета за икономическа политика и Европейската комисия (DG ECFIN).

Докладът „Ageing Report 2012"  е отправната точка за настоящия документ, от който са ползвани дългосрочните прогнози за население и ръст на БВП до 2060 г., докато краткосрочните и средносрочни проекции за икономическия растеж са взети от DG ECFIN.

Неотдавнашният бум в развитието на добива на шистов газ и проучването на неконвенционалните петролни резерви увеличават базата от резервни изкопаеми енергийни ресурси като по този начин променят прогнозите за движението на международните цени на горивата. Цените на горивата са актуализирани в новия сценарий като са взети предвид тези последни развития. Отчетен е и постигнатият значителен напредък по пътя към изпълнение на целите, определени със законодателния пакет на ЕС „Енергетика/Климат“, а също така и последните законодателни мерки, най-вече в новата Директива за енергийна ефективност. Отчетени са и някои промени на национално ниво.

Подобно на Референтния сценарий от последната актуализация през 2009 г., и този Референтен сценарий се базира на предположението, че правно-обвързващите цели за емисиите на парникови газове и за ВЕИ към 2020 г. ще бъдат постигнати и че следваните политики, приети на ниво ЕС от пролетта на 2012 г. (по-специално по отношение на енергийната ефективност), както и съответните приети национални политики, ще бъдат изпълнени от държавите-членки. По този начин, Референтният сценарий би могъл да подпомогне дебата по отношение на това доколко приетите до момента политики могат да бъдат продължени или е необходима тяхната промяна.

Поради това Референтният сценарий може да се използва и като инструмент за оценка на въздействието на предвижданите политически инициативи на равнище ЕС в областта на енергетиката, транспорта и изменението на климата.

Някои прогнози за технологично развитие са променени след последното обновяване през 2009 г. както в положителна посока -  по-бързо от очакваното развитие на слънчевата PV технология, така и в отрицателна посока -  по-бавно от очакваното разработване на CCS и отдалечените офшорни вятърни технологии.

Освен това, международните събития като например атомният инцидент във Фукушима от март 2011, промениха възприятията, свързани с производството на ядрена енергия и затегнаха изискванията за сигурност по отношение на тези технологии. В контекста на политиките за изменението на климата, специфичните обещания от Копенхаген / Канкун за 2020 г. също са отчетени в други региони по света, разгледани при моделирането на световните енергийни цени като част от работата по документа.

В резюме
 
Новият Референтен сценарий определя като ключов елемент развитието на енергийната система на ЕС съгласно настоящите тенденции и приети политики. Референтният сценарий включва сегашните прогнози за население и икономическо развитие, включително - най-новите статистически данни за 2010 г., и взема предвид силно променливите вносни цени на енергията през последните години. Този сценарий описва икономическите решения, които се дължат на пазарните сили и на технологичния прогрес в рамката на конкретните национални и европейски политики и мерки, приети до пролетта на 2012 г., и които вече са въведени или ще бъдат въведени през следващите години. Референтният сценарий 2013 включва всички задължителни цели, определени в законодателството на ЕС по отношение на развитието на възобновяеми енергийни източници и намаляване на парниковите емисии, както и най-новото законодателство за насърчаване на енергийната ефективност.
 
Тези предположения, заедно с настоящата статистическа снимка, получена от енергийните баланси на Евростат, представляват отправна точка за прогнози, които са представени от 2015 г. натам в рамките на 5-годишни стъпки и стигат до 2050 година. Референтният сценарий 2013 е съобразен и с коментарите на експерти от държавите-членки и от допълнително предоставена информация като е спазен хармонизираният подход при моделирането на енергийната система на ЕС.
 
В допълнение към ролята си на прогноза за тенденциите, Референтният сценарий 2013 представлява и критерий за сравнение по отношение на сценарии, представящи алтернативни политически подходи или рамкови условия (напр. по-високи цени на вносна енергия, по-амбициозни политики за енергийния сектор и климатичните промени).
 
Бърз преглед

По-долу представяме някои основни резултати за развитието най-вече на електроенергетиката на ЕС-28:
Оптимистични прогнози за цените на природния газ
 
Революцията на шистовия газ и развитието на газовия пазар водят до това, че цените на природния газ:
(1) в дългосрочна перспектива престават да следват тренда на цените на течните горива и са значително редуцирани като нива в сравнение с предходни прогнози, и
(2) са подтискани от цените на въглищата, които са техен конкурент при електропроизводството и които също нарастват незначително.

Ядрените технологии поскъпват, а слънчевите поевтиняват

Поради бързия технологичен напредък капиталовите разходи €/кВт на PV централите са по-ниски отколкото в предишни прогнози.

Допусканията за разходите за отдалечените офшорни вятърни централи в този контекст също са позитивни. 

Ядрените технологии се оказват сред най-скъпите в сравнение с предишни прогнози поради силно завишените изисквания за безопасност, множеството задължителни предварителни тестове и влошените кредитни условия.

CCS се развиват, но много по-бавно от очакванията в прогнозите от 2009, вкл. поради негативното обществено възприятие за тази технология.

ВЕИ с 50% дял в произведената електрическа енергия

ВЕИ заемат 50-процентов дял в произведената електрическа енергия, предпоставки за което са инвестициите в изпреварващо развитие на мрежата, която интегрира производителите към системата, както и пазарната интеграция и свободната търговия в ЕС. В тази среда ВЕИ се балансират по кооперативен и разходно-ефективен начин, при което се избягват инвестиции в излишни балансиращи мощности, налагащи се при действащите национални балансиращи механизми.

Цените на емисиите СО2 – до 100€/тон през 2050г.

В дългосрочен план тенденцията на ниски цени на разрешителните за СО2 емисии се обръща - с начало 2030 г. и по време на целия период до 2050 г. тяхното ниво се увеличава значително. Повишаването на цените на разрешителните за СО2 емисии се базира на допускането, че пазарните участници са чувствителни към риска и имат силно доверие в устойчивостта на прилагане на законодателството за EU ETS. Ако това условие не се изпълни, цените на разрешителните ще паднат много под прогнозните нива в дългосрочен план.

Утрояване на БВП със същата енергия

Брутното вътрешно потребление на енергия намалява в абсолютни стойности като за целия период до 2050 г. остава под нивата си от 2010 г., докато БВП се увеличава устойчиво, близо три пъти. Основна причина за това е повишената енергийна ефективност и спестяването на енергия, което води до откъсване на енергийното потребление от икономическия растеж.

Всичко това дава като резултат намаляване на стойностите на важния индикатор енергийна интензивност.

Електрификация на бита и повече енергия за охлаждане

Крайното енергийно потребление на домакинствата по видове енергии се характеризира с 1) намаляващи два пъти дялове на течните и твърдите горива, 2) ниски, но константни дялове на ВЕИ и топлинната енергия и 3) електрификация на бита за сметка на изместен природен газ.
 
Настъпват, макар и не толкова съществени промени и в предназначението на потребяваната енергия – въпреки че остава с най-висок дял (близо 55%), енергията за отоплителни цели намалява, докато тази за охлаждане, въпреки ниския си дял, се повишава четири пъти. Видимо е и навлизането на все повече електроуреди в бита, което води до двукратно повишени нужди от (електро)енергия за захранването им.

Вятърната енергия замества въглищата като ресурс за електропроизводство

За периода до 2050 г. вятърната енергия заема мястото на въглищата като ресурс за електропроизводство с близо 30-процентов и най-висок дял. Освен дела на въглищата, макар и не толкова драматично, намалява участието в електропроизводството и на ядрената енергия, на природния газ и на течните горива. Водната енергия запазва позициите си, за разлика от PV и биомасата, които остават с ниски, но съответно деветократно и двойно увеличени дялове.

Неорганичните горива – с над 2/3 дял в електропроизводството


В крайна сметка, зеленото електропроизводство заема над 50-процентов дял, а заедно с ядрената енергия, основаната на неорганични горива електроенергия доминира с над 2/3 дял в електропроизводството.
Цените на електроенергията за индустрията – ниски, за домакинствата - високи

След 2020 г., средните цени на електроенергията остават като цяло стабилни до 2035 и след това се очаква умереното им намаляване през периода до 2050 г. Цените за домакинствата растат стремглаво като за 10-годишен период до 2020 г. почти се удвояват и изпреварват тези за сектора на услугите, заемайки първо място по ниво, след което следват тренда на средните цени.

Трикратно намаляване на въглеродната интензивност на електропроизводството

Развитието на електропроизводствения микс предполага стабилно намаляване на въглеродната интензивност на производството на електроенергия и води до значително намаляване на емисиите, причинени от сектора. Важен фактор за намаляването на емисиите е широкото навлизане на комбинирани модули за производство на електрическа и топлинна енергия, а в по-дългосрочна перспектива своя съществен принос за декарбонизацията на електропроизводството дават CCS. Като цяло, през 2020 г. общите емисии на CO2 от производството на електроенергия са намалени с 29% в сравнение с 2005 г.; от 2030 и 2050 г., общите емисии намаляват съответно с 45% и 70%.

Транспорта – с най-голям дял на СО2 емисиите през 2050г.

Най-съществено намаление имат емисиите в сектор електропроизводство/ централизирано топлоснабдяване, докато тези в транспорта почти удвояват дела си и представляват почти половината от всички емисии. Без промени са останалите сектори - заслужава да се отбележи единствено повишаването на емисиите от индустрията в края на периода.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари