НАЧАЛО » анализи

Как се променят правилата за търговия с електроенергия

Проектът на КЕВР регламентира условията за участие на организирания борсов пазар на ток, правата и задълженията на оператора на борсовия пазар и на търговските участници на този пазар, смяната на доставчика и изработването на стандартизирани товарови проф

fb
3E news
fb
21-10-2015 01:37:00
fb

Проектът за изменения и допълнения на Правилата за търговия с електрическа енергия вече е готов и е качен за обществено обсъждане на страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/. Поправките се налагат, за да се отвори пътят за пълната либерализация на електроенергийния пазар в началото на следващата година /когато на свободния пазар трябва да излязат и битовите потребители/ и да започне да работи енергийната борса. В този смисъл проектът регламентира условията за участие на организирания борсов пазар на електрическа енергия, както и правата и задълженията на оператора на борсовия пазар и на търговските участници на този пазар.

В правилата са отразени също така влезлите в сила изменения и допълнения на Закона за енергетиката (ЗЕ) и Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). В тази връзка проектът на Правила съдържа основно разпоредби, касаещи участието на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия на свободния пазар, обяснява в мотивите към проекта КЕВР.

От регулатора отбелязват, че проектът на Правила предлага и по-прецизна и ясна регламентация на търговските участници, които заплащат цена за „задължение към обществото“.

Промените са в три основни насоки:

- Осигуряване на предпоставки за поддържане на баланса между производство и потребление на електрическа енергия, както и гаранции за сигурно и надеждно функциониране на електроенергийната система.

Според приетите изменения в Закона за енергията от възобновяеми източници и в Закона за количества електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия могат и следва да бъдат продавани на свободния пазар. В тази връзка Правилата за търговия с електрическа енергия трябва да регламентират реда и условията за участие на тези производители на свободния пазар, е посочено в мотивите.

- С въвеждането на ефективно работещ организиран борсов пазар на електрическа енергия се предоставя допълнителна възможност за търговските участници да търгуват въз основа на пазарни принципи, с цел повишаване на прозрачността и конкуренцията на пазара на електрическа енергия в България, който в момента се намира в процес на либерализация.

- Ясното определяне на търговските участници, които имат задължение да поемат разходите, произтичащи от наложени по ЗЕ задължения към обществото, е с цел постигане на справедливо разпределение на тези разходи по прозрачен начин между крайните клиенти, присъединени към електроенергийната система, включително оператора на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи.

Една от важните промени е свързана с възможността за смяна на доставчика, която касае както бизнеса, така и битовите потребители.

Процедурата за смяна на доставчика на електрическа енергия обхваща:

1. смяната на крайния снабдител с доставчик на либерализирания пазар или доставчик от последна инстанция;
2. смяната на един доставчик с друг доставчик на либерализирания пазар в случаите, когато се променя принадлежността към балансиращата група;
3. смяната на един доставчик с друг доставчик на либерализирания пазар в случаите, когато не се променя принадлежността към балансиращата група;
4. смяната на доставчик на либерализирания пазар с доставчик от последна инстанция;
5. смяна на доставчик от последна инстанция с доставчик на либерализирания пазар или с краен снабдител.
6. смяна на един координатор на балансираща група с друг координатор на
балансираща група.
7. смяна на доставчик на либерализирания пазар с краен снабдител.

В случаите, когато е депозирано искане за смяна на доставчик, независимият преносен оператор/оператора на електроразпределителната мрежа регистрира смяната само след представяне от търговския участник на удостоверение за липса на задължения към последния му доставчик или споразумение за разсрочено плащане.

Мрежовият оператор извършва служебно смяна на настоящия доставчик и координатор с доставчик от последна инстанция, като уведомява клиента, стария координатор и съответния доставчик от последна инстанция.

Старият доставчик/координатор има право да поиска временно прекъсване на преноса на електрическа енергия поради неплатени задължения от страна на клиента.

Мрежовият оператор уведомява новия доставчик/координатор не по-късно от 2 работни дни преди датата на прекъсването и изпълнява искането за прекъсване, като отговорността за вреди при неоснователно прекъсване по искане на доставчик/координатор е на доставчика/координатора.

Временното преустановяване на преноса на електрическа енергия обаче няма да може да се извършва в почивен или празничен ден, както и в деня, който го предшества.

При първа смяна на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група операторът на електроразпределителната мрежа изисква служебно удостоверение за липса на задължения от последния му доставчик“.

„Искането се предоставя при оператора на електроразпределителната мрежа, до 10-то число на месеца предхождащ месеца за който се иска смяната, а при независимия преносен оператор до 15 число на месеца, за който се иска смяната“, е посочено в проекта.

Смяната на координатор на балансираща група и/или доставчик на електрическа енергия влиза в сила винаги към първо число на месеца“.

Във връзка с процедурата по смяна на доставчика, основно при битовите потребители и микрофирмите, важен елемент е изготвянето на стандартизираните товарови профили на потребителите. Те ще се правят от операторите на електроразпределителните мрежи и ще бъдат одобрявани от енергийния регулатор.

Именно на базата на тези товарови профили ще се изчислява почасовото потребление на клиентите, тъй като на този етап повечето домакинства в страната имат двутарифни електромери (отчитащи само дневна и нощна тарифа, а не почасовото потребление).

За доставчиците на електроенергия е важно да знаят какво е потреблението, за да могат да направят своя възможно най-точен план на доставките – съответно да избегнат по-високата цена за балансиране в пиковите часове на потреблението.

Стандартизираните товарови профили, са съобразени с климатичните особености и спецификата в потреблението на отделните групи обекти на клиенти, в зависимост от това към коя електрическа мрежа на територията на Република България са присъединени тези обекти.

Общественото обсъждане по предложените правила ще приключи на 3 ноември 2015 година. По план енергийната борса трябва да стартира на 8 декември. Тя ще определя функционалната цена на електроенергията и затова е решаваща за либерализацията. Очаква се през следващия месец да бъде готов и моделът за освобождаването на пазара, разработван от Световната банка.

 

"Утре всички ще получат подробности за правилата за търговия с електроенергия по време на общественото обсъждане за правилата на Българската електро-енергийна борса", заяви пред журналисти днес председателят на КЕВР Иван Иванов, като наблегна на работата на членовете на комисията.

"Подробностите трябва да бъдат изнесени в съответното заседание, но това, което мога да ви кажа е, че КЕВР изключително интензивно работеше по правилата за енергийната борса. Бяха получени десетки предложения от различните дружества, някои от тях взаимноизключващи се, но трябва да намерим най-добрите решения за защита на обществения интерес", каза Иванов. Той уточни, че по време на общественото изслушване ще бъдат изслушани всички вносители на предложения. "Ще се произнесем така, че Българската електро-енергийна борса да започне работа в началото на декември месец тази година, така както всички искат", допълни председателят на КЕВР. 

 

 

Целия проект за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електроенергия можете да прочетете тук

 

 

 

 

Правила за търговия с електроенергия
КЕВР
смяна на доставчика
стандартизиран товаров профил
енергийна борса
По статията работи:

Галина Александрова