НАЧАЛО » анализи

Как да се подобрят ядрените инвестиции или препоръките на EURELECTRIC

fb
3E news
fb
19-10-2015 07:50:00
fb

Ядрената енергетика играе ключова роля в посрещането на енергийните нужди на Европа и допринася за изпълнението на трите цели на енергийната политика на ЕС: гарантирате сигурността на доставките, ограничаване на емисиите на парникови газове, осигуряване на конкурентни цени на енергията в Европа. Днес обаче инвестиционният климат е щекотлив: настоящите нива на цените на едро на електроенергията и въглеродните емисии не стимулират инвестициите в електропроизводство като цяло, съществуват и регулаторни бариери, които възпрепятстват инвестициите.

От гледна точка на подобряването на съществуващата инвестиционна среда, EURELECTRIC се включва в прегледа на Nuclear Illustrative Programme (PINC) организиран от Европейската комисия.

EURELECTRIC в тази връзка публикуваNuclearPowerPlantsTacklingtheInvestmentDilemma. Докладът, цитиран от Института за енергиен мениджмънт на интернет страницата, предлага набор от препоръки към Европейската комисия, като част от процеса на преглед на PINC. Самата ядрена илюстративна програма е част от рамката на Евратом и цели да се анализира ситуацията с ядрената енергетика в Европа, като се подчертаят ключовите аспекти за бъдещите инвестиции. Прегледът идва във времена на фундаментални промени на европейската енергийна политика, особено в контекста на представянето на стратегията за Енергийния съюз и ревизията на целите 2030.
 

Документът на EURELECTRIC извежда приноса на ядрената енергия в електроенергийния микс на Европа: 28% от електроенергията, произведена през 2014 и 54% от нисковъглеродната електроенергия за същата година. Ядрената енергетика може да играе важна роля за разрешаването на предизвикателствата на новата, по-разнообразна енергийна система, доколкото осигуряват надеждна базова енергия необходима за гарантиране на адекватността на електропроизводството. Докладът подчертава и продължаващите подобрения и високите стандарти за безопасност, които гарантират сигурността на европейските ядрени инсталации.

Въпреки тези предимства, ядреният сектор се сблъсква с редица предизвикателства. В някои европейски държави национални политически мерки (различни такси и данъци) издигат икономически бариери пред съществуващите ядрени централи, които водят до ранно затваряне на технически безупречно функциониращи реактори.

Трябва да се търси решение и на въпроса как да се направят възможни нови, пазарно-базирани инвестиции, каквито при настоящата пазарна и политическа среда в енергетиката не са жизнеспособни.

EURELECTRIC вижда в тази връзка нуждата от прилагане на някои мерки, които биха дали тласък на инвестициите - завършването на вътрешния енергиен пазар и укрепването на системата за търговия с емисии са ключови елементи за гарантиране развитието на нисковъглеродното електропроизводство. Еднаквите правила за всички енергийни технологии ще позволят да бъдат намерени пазарно-базирани решения за редуциране на рисковете, свързани с капитало-интензивни нискокарбонови енергийни проекти.

EURELECTRIC предлага на ЕК да извърши всеобхватна оценка на настоящия статус на ядрените инсталации в Европа, за да бъдет взети точните решения, както за дългосрочна експлоатация и строителство на нови  мощности, така и за извеждането от експлоатация на действащи централи. Освен това  EURELECTRIC призовава за повече хармонизация и сътрудничество между ядрените регулатори. И накрая, усилията за иновации и технологично развитие на ядрените технологии трябва да бъдат интензифицирани и подкрепи на ниво ЕС. EURELECTRIC ще продължи отблизо да следи процеса на преглед на PINC като ще представи своевременно коментарите си, веднага щом бъде оповестена Комуникацията на ЕК през есента на 2015 г.

 

Институт за енергиен мениджмънт /EMI/
ядрени инвестиции
Eurelectric
По статията работи:

Маринела Арабаджиева