НАЧАЛО » анализи

Интеграцията на европейските електроенергийни пазари е под риск

fb
3E news
fb
21-10-2017 08:48:00
fb

Автор: Институт за енергиен мениджмънт /EMI/

Интеграцията на електроенергийните пазари в ЕС е поставена пред сериозни предизвикателства. Това става ясно от публикувания наскоро шести годишен доклад на ACER и CEER за мониторинга на вътрешния пазар на едро на електроенергия през 2016 г.

Анализът показва, че ограниченият обем на задграничен капацитет, предоставен от операторите на преносни системи, е една от най-значителните бариери пред по-нататъшната интеграция на пазарите на едро. Осигуряването на равно третиране на обмена в рамките на между-тръжните зони и повишаването на нивото на координация на операторите на преносни системи са най-важните приоритети, посочва докладът, което също споделя и EURELECTRIC.

През 2016 продължава тенденцията от 2011 на спад на цените на пазарите на едро на електроенергия. Това е показано в доклада въз основа на борсови данни от пазарите ден–напред на Италия, Великобритания, Испания, Холандия, Франция, Португалия, скандинавските страни и прибалтийските републики, Австрия и Люксембург

На всичките тези пазари цените са спаднали с изключение на скандинавския и балтийския пазар, където има ръст от 16% спрямо 2015, но не трябва да се забравя, че цените на пазарите от този регион остават сред  най-ниските в ЕС.  Най-висок спад от над 21% и 22% се наблюдава  съответно в Испания и португалия. Цените на пазар-ден напред в Германия продължават да спадат, този път с 8% (средно 28,8 евро/МВтч). Това е резултат на комбинация от следните фактори: относително стабилно търсене (спад от 1%) , намалени производствени разходи и ръст на електропоризводството от ВЕИ.

През 2016 г. в Европа се наблюдават различни степени на ценово сближаване. Средните спредове за цени на пазар ден-напред (DA) варират от по-малко от 0,5 евро / MWh по границите Португалия-Испания, Чехия-Словакия и Латвия-Литва; до 10 евро / MWh или повече на всички британски граници и на границите на Австрия -Италия и Германия-Полша. Това потвърждава уместността на максимизирането на обема на търгуем междуграничен зонален капацитет, особено на границите с най-високите спредове.

Въпреки последните инвестиции в преносни мрежи и някои подобрения в методите за изчисляване на капацитета, увеличаването на търгуеми кпацитети между задграничните зони през 2016 г. остана ограничено. ACER разработи методология, за да подчертае тази реалност. Чрез тази методология тя оценява т.нар. "Бенчмарк капацит", т.е. максималния капацитет, който би могъл да бъде предоставен на пазара, ако са изпълнени Препоръките относно методологиите за изчисление на капацитети ("Препоръките"). Чрез тази методология ACER показа, че на междусистемните връзки за високоволтово електричество (HVAC) средно само 47% от капацитета е бил предоставен за търговия. Това ниско ниво на трансгранични капацитети, предоставени на пазара, отразява основен (вероятно структурен) проблем на претоварването на мрежата, който не се решава ефективно в съществуващата конфигурация на зоната за офериране. Процесът на изчисляване на капацитети може да смекчи този проблем, но остават два основни проблема. Първо, процесът, прилаган от операторите на преносни системи за изчисляване на наличния капацитет за трансгранична търговия, е недостатъчно координиран. През 2016 г. това е приблизително една трета от разликата между ефективно предоставените мощности и капацитета за сравнение. На второ място, операторите на преносни системи имат склонност да дават приоритет на вътрешните обмени на кръстосани зони, т.е. редовно ограничаване на трансграничния капацитет за облекчаване на вътрешните претоварвания или адаптиране на непредвидени потоци. Това обяснява останалите две трети от разликата, наблюдавана през 2016 г.

По отношение на коригиращи действия (повторно изпращане), които са приложени от системните електропреносни операторите  през 2016 г., обемът им е по-нисък от този през 2015 г. и остава недостатъчен за справяне с дискриминацията при задгранични-зоновите обмени. Това потвърждава липсата на адекватни стимули за системните оператори да предприемат коригиращи действия, тъй като предпочитат да ограничат предварителните трансгранични капацитети за намаляване на разходите за такива действия.

Прозрачността на наличните мощности също остана проблем през 2016 г. както за участниците на пазара, така и за ACER. Участниците на пазара имат затруднения да предвидят колко капацитет ще бъде достъпен за търговията, докато ACER трябва да отдели непропорционални усилия, за да получи необходимата информация и често трябва да разчита на доброволно събиране на данни, включващи операторите на преносни системи, националните регулатори и ENTSO-E

 В края на  доклада се съдържат редица препоръки, за да се осигури равно третиране на вътрешния и междуграничния зоновия обмен, да се подобри нивото на координация на операторите на преносни системи, да се увеличи прозрачността на изчисляването на капацитета, да се гарантира, че се използва съществуващият трансграничен капацитет, по-ефикасно в различните времеви рамки и справяне с проблемите по отношение на адекватността по ефективен начин.

Целия доклад можете да намерите тук


 

 

електроенергийни пазари
ЕС
интеграция
рискове
Eurelectric
ACER
CEER
цени на едро
ценово сближаване
По статията работи:

Галина Александрова