НАЧАЛО » анализи

Иван Иванов: REMIT дава на регулатора правомощия за санкции при манипулиране на пазара

При търговия с вътрешна информация и манипулиране на цената на борсата, регулаторът ще може да налага санкции дори до 10 % от оборота за последната финансово отчетна година на дадено дружество

fb
3E news
fb
06-03-2018 08:23:00
fb

Промените в Закона за енергетиката предстоят. Правят се последни уточнения, за да може да се гарантира пълна сигурност на всички участници в пазара – производителите в частност ВЕИ, топлофикации, когенерации, енергийна борса, Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ , НЕК, разбира се и купувачите на електроенергия. Промените няма да са леки, но са необходими с оглед на поетият ангажимент към ЕК - либерализацията на електроенергийния пазар.   

Председателят на КЕВР направи преглед на досегашните промени и стабилизирането на пазара, в това число и старта на БНЕБ и развитието на различните платформи, както и напредъка по отношение на излизането и защитата на битовите потребители.
Настоящите промени в Закона за енергетиката „се правят сравнително бързо, защото трябва да се впишем в 5-годишния период, който ЕК даде на страните членки за постигане на пълна либерализация на пазара“, посочи Иванов.

„Стъпката, която се прави е наистина значителна, защото от една страна наистина ще повиши ликвидността на БНЕБ, от друга – ще позволи на борсата да се формират цени, които наистина са много близки до пазарните. В тази насока първото нещо, е какви са задълженията за енергийния регулатор. Повишаването на количествата електроенергия, които ще се търгуват на борсата, нещо повече, превръщането на борсата в единствения институт, на който ще се извършва такава организирана търговия променят сериозно ангажиментите на КЕВР.“, заяви Иванов. Позовавайки се на коментар на европейски институции той обясни, че „големите задължения на регулатора се появяват, когато рязко се увеличават количествата, които се увеличават на борсата“, каза Иванов.

Председателят на КЕВР обясни правомощията, които ще получи регулаторът по регламента REMIT – възможността за разследване при търговията на електроенергия на едро на енергийната борса „в две направления“.

„Първото, когато има търговия с вътрешна информация, което е директно нарушение и второто директно нарушение – когато има манипулиране на цената на търговия на енергийната борса“. Иван Иванов подчерта важността на предотвратяването на тези нарушения.
„С промените в Закона за енергетиката се разписват изключително подробно и детайлно всички правомощия на КЕВР и начина, по който може да ги упражнява“, обясни Иванов. По отношение на регламента REMIT председателят на енергийния регулатор обясни, че комисията не може да започне самостоятелно разследване. За това ще е необходимо решение на съответен съд.

Санкциите, които КЕВР ще може да налага ще са в две насоки, обясни Иванов.

„Първо за нарушени, които са първоначални и, които са все пак  не са изключително тежки ще се налагат финансови санкции с долна и горна граница на санкцията по преценка на КЕВР. Когато имаме обаче тежко нарушение, което може да доведе до изключително тежки резултати като нестабилност на пазара, опасност за системата, за сигурността на снабдяване, тогава се предлага да бъдат налагани санкции в размер 10 % от оборота на дружеството нарушител за последната отчетна финансова година“, отбеляза председателят на КЕВР. Той бе категоричен, че тези задължения мога да се изпълнят пир създаване на необходимите финансови условия и изрази надежда за предоставяне на допълнително финансиране за подобряване на административния капацитет, така и за закупуване на съответния софтуер за осъществяване на правомощията.

„Всички производители с инсталирана мощност над 4 МВт трябва да излязат на свободния пазар, като наличието на преференциални цени ще бъде заменено с премии. Какво означава това? Ще бъде определена прогнозно референтна цена за започващия годишен ценови период . Тази референтна цена ще се съобрази с динамиката на предлагане на енергия по тримесечие, както и предлагане на енергия в часовете пик и оф пик с оглед на базата на материалите от отчетните данни от ЕСО за предшестващата година  да се даде най-близка оценка на това, което едно дружество, което трябва да излезе на пазара би постигнало като осреднена средна пазарна цена в рамките на предшестващата година. След определянето на тази референтна цена по групи производители ще бъдат определени и премии, които ще бъдат разликата между референтната цена и досега действащата преференциална цена от съответната група. Когато казвам група, това означава групи по видове първична енергия - соларна, вятърна или биомаса, но по отношение на заводските и топлофикационните централи, всяка от които има отделна преференциална цена, всяка една от тях ще има отделна премия. По такъв начин ние ще разработим модел, разработваме го и в момента, с който да постъпим справедливо и да не бъдат ощетявани производителите на електрическа енергия, независимо от това какъв вид произвежда.

От друга страна се въвежда и пазарен механизъм – чрез това, че премията се добавя върху цената, по която съответния производител реализира съответното количество електроенергия на борсовия пазар. Тази цена, разбира се ще има динамика в рамките на годината, но осреднената и средно претеглената цена годишно ние залагаме прогнозно, ще се провери в рамките на следващата година и ако се наложи ще бъдат направени последващи корекции“.

„Всяка година ние ще сме в състояние при необходимост да извършваме корекция на тази референтна цена“, заяви Иван Иванов.

Председателят на КЕВР отбеляза, че наистина ликвидността на борсата наистина е нараснала и ще нараства. В същото време от 1 юли чрез промяна в Закона за енергетиката, трите ЕРП-та и ЕСО ще купуват технологичните загуби от борсата по борсови цени. „Ние ще заложим прогнозно каква е отново и за тях осреднената цена, един вид референтна цена, която впоследствие би могла да бъде коригирана, ако не се получи именно това, което залагаме, но проверили сме и честно казано имаме ясна информация, че между 4-те дружества и ЕСО разликата е твърде малка, но продължаваме да проверяваме данните, с които разполагаме“.

Когато определяме референтната цена ние няма да можем да потърсим референтна цена за всяко едно от дружествата в определени категории, но вземаме най-големите и средни от порядъка на 6 до 7 до 10 дружества от една категория за определяне на максимално обективно  на референтната цена, уточни председателят на енергийния регулатор.

Иван Иванов уточни, че следващата стъпка, която касае енергийно уязвимите потребители е не по-малко важна, като тя също трябва да бъде направе

КЕВР
REMIT
фонд Сигурност на електроенергийната система
ЕРП
ЕСО
БНЕБ
ВЕИ
Иван Иванов
По статията работи:

Маринела Арабаджиева