ЕС обяви още близо 3 млрд. евро инвестиции в „синя” икономика

България заедно със страните от Черноморския и Средиземноморския басейн участва в проекти за развитие на морската индустрия

Източник: vemiplast.wordpress.com

Автор: Бранислава Бобанац, Кипър

Първият за района на Черно море и Източното Средиземноморие европейски квалификационен център за „сини” професии /Blue Career Center/ ще бъде открит в Кипър, с представителство и в България. Островът ще приеме като домакин и бъдещия европейски Център за върхови постижения в иновациите и технологиите в „синята” икономика. Страната ни заедно със съседките си от региона участва и в изграждането на мрежа от морски клъстъри под егидата на ЕС. Международен консорциум обяви в началото на октомври създаването на нов университетски факултет по морски технологии и наука в Кипър.

Това са само част от европейските проекти, насочени към стимулиране и развитие на „синята” икономика в страните от Средиземноморския и Черноморския басейн, които бяха сред основните акценти в проведената от 8 до 11 октомври в Кипър 15-ата международна конференция „Maritime Cyprus 2017”. С над 850 участници от 45 страни от целия свят форумът стана една от най-значимите срещи на световната морска индустрия, обсъждаща икономическите и политическите предизвикателства пред сектора.

„Синият” растеж, климатичните изменения, устойчивото развитие на рибарството и морската индустрия бяха основни теми и в тазгодишната, четвърта по ред конференция „Нашият океан”, организирана от ЕС в Малта на 5 и 6 октомври. На нея Брюксел обяви пакет от мерки и инвестиции в „сини” проекти, които да се превърнат във важен двигател на просперитета и създаването на работни места в крайбрежни райони, а всички участници във форума се ангажираха да насочат над 7 млрд. евро за решаването на най-неотложните проблеми на световните водни пространства.

Как да се адаптира подкрепата на ЕС за „синята” икономика в новия програмен период, след 2020 г., пък бе дискутирано на конференция, проведена на 12 и 13 октомври в Талин в рамките на естонското председателство на Съвета на ЕС.

„Синият” растеж: над 2.5 трилиона евро до 2030 г.

Дори само трите форума на ЕС, проведени през октомври, са доказателство за значението и мястото на „синия” производствен сектор в европейската икономическа политика. Общността гледа на морските отрасли като сериозна алтернатива за бъдещото си устойчиво развитие. 

Политиците и индустриалците трябва да действат в тясна координация, за да надграждат европейския морски клъстер така, че той да бъде на световно равнище и да работи за икономическия растеж в ЕС, подчерта европейският комисар по транспорта Виолета Булц по време на международната морска конференция в Кипър. „Европейската комисия направи предложение за преход към икономика, основана на по-добър дизайн, рециклиране и повторно използване на продукти, които също ще допринесат за по-чисти океани.  В ЕС трябва да превърнем тези свои ангажименти в действия”, заяви и европейският комисар по околна среда, морско дело и рибарство Кармену Вела, който бе на посещение в Кипър през октомври.

Продукцията на световната „синя” икономика в момента се оценява на около 1.3 трилиона евро и се очаква тя да се удвои до 2030 г., бе съобщено на форума в Малта.

Според Европейската комисия морският  сектор и мореплаването осигуряват работни места за  5.4  млн. души сега и допринасят с обща брутна добавена стойност в размер на около  500  млрд.  евро годишно.  До  2020  г. те трябва да нараснат съответно на 7  млн.  души  и близо  600  млрд.  евро.  Крайбрежният и морският туризъм е най-големият свързан с морето отрасъл по брутна добавена стойност и заетост и се предвижда той да се увеличи с  2 - 3%  до  2020  г., показва проучване на ЕК. За 10 години – от 2010 до 2020 г., от круизния туризъм се очаква да създаде 100  000  нови работни места.

Прогнозите за инсталираната мощност за получаване на „синя” енергия от океана в световен мащаб  са тя да се удвоява ежегодно  в краткосрочен план. Пазарната реализация  на технологиите за  получаване на енергия от вълните, от приливите и отливите,  ще се подобри чрез намаляване на разходите за технологии. Според експертни оценки  общият  годишен оборот  в добива на морски минерални ресурси се очаква да нарасне практически от нула на  5  млрд.  евро през 2020 г. и до 10 млрд. евро в периода до  2030  г.  В периода до 2020 г. секторът на  „сините“ биотехнологии трябва да започне да снабдява пазарите с масови козметични, хранителни и фармацевтични продукти, химикали и биогорива.

ЕС настоява, че потенциалът за растеж в „синята” икономика трябва да се отключи и затова поема редица финансови ангажименти, много от които бяха обявени на конференцията в Малта в началото на октомври. ЕК, заедно с отделните държави-членки и Европейската инвестиционна банка обещаха над 2.8 млрд. евро за различни сфери на морската индустрия, а ангажиментите, поети от всички участници във форума – неправителствени организации, фондации, изследователски институти и международни организации, корпоративни лидери, надхвърлиха 7.2 млрд. евро.

Проекти за морски иновации

Сред големите инициативи на ЕС е насочването на повече от 250 млн. евро през 2017 г.  за финансиране на  морските изследвания, стана ясно в Малта. Сумата включва 40 млн. евро за подпомагане на водния транспорт за намаляване на вредните емисии, както и 30 млн. евро за морска енергия.  Европейски средства в размер на 50 млн. евро пък ще подкрепят инициативата BlueMED за сътрудничество за здраво, продуктивно и устойчиво Средиземно море чрез наука и изследвания.

За инвестиционни инициативи за насърчаване на „синята” икономика в ЕС през тази година ще отидат 14.5 млн. евро, а 8 млн. евро ще бъдат предоставени като първоначални субсидии за проекти с висок потенциал в нововъзникващи „сини” сектори. С близо  6 млн. евро ще бъдат подпомогнати проекти в държавите-членки на ЕС за развитие на трансграничното сътрудничество в морската индустрия.

С общ бюджет от 6.5 млрд. евро за периода 2014-2020 г. Европейският фонд за морско дело и рибарство подкрепя крайбрежните общности на ЕС за развитие на техните икономики, създаване на нови работни места и подобряване качеството на живот по европейските брегове, съобщи еврокомисарят Кармену Вела на конференцията в Талин. До края на миналата година са избрани близо 6500 проекта за финансиране, отделно ЕК е отпуснала повече от 250 млн. евро за проекти за „син” растеж в крабрежните райони на общността, уточни Вела.

Страните от Черноморския и Източносредиземноморския басейн вече работят съвместно за реализацията на редица европейски програми и проекти по стратегията за „синьо” развитие и интегрираната морска политика на ЕС, насочвайки се към разработването, трансфера и прилагането на съвременни технологии, бе отчетено на проведената в Кипър морска конференция. Островната държава е техен координатор като един от най-активните участници в развитието на европейската „синя” икономика.

В началото на октомври в Кипър се състоя учредителната среща на международния консорциум и официално бе представен проектът MaRITeC-X, чиято цел е изграждането на острова на европейски Център за върхови постижения в морските изследвания, иновации и технологии /Marine and Maritime Research, Innovation, Technology Centre of Excellence/. Амбициозният проект се финансира от Европейската комисия в рамките на програма „Хоризонт 2020”. Бъдещият иновационен и технологичен център за върхови постижения ще стимулира партньорствата в Източното Средиземноморие в научните и бизнес изследвания в секторите на „синята” икономика като морския транспорт, крайбрежния и морския туризъм, развитието на аквакултури, енергийния сектор.

Проектът се оценява сред най-добрите предложения на европейско равнище и вече е преминал първата оценка. След нея Морският институт за Източното Средиземноморие /Mar.In.EM/, основан през 2010 г. в Кипър, и неговите партньори получиха финансиране от 400 000 евро за създаването на цялостен технико-икономически бизнес план. Ако той бъде одобрен от ЕС, проектът ще получи за реализацията си 15 млн. евро.

Морският институт за Източното Средиземноморие /Mar.In.EM/ играе ключова роля и в широкообхватния проект Blue NET, чиято цел е създаването на мрежа от морски клъстери за „син” растеж в Средиземнво, Адриатическо, Йонийско и Черно море.  В тази мрежа ще бъде „хваната” и България – партньор в проекта е „Морски клъстър България”, неправителствено сдружение, обединяващж усилията на много образователни, развойни, изследователски центрове и институции от различни сектори на морското стопанство в България. Целта на Blue NET е да насърчи сътрудничеството между морските клъстери в областта на научните изследвания, иновациите и конкурентния растеж на предприятията, пряко свързани с европейската морска политика и „синя” икономика.

България ще се възполва и от възможностите и на бъдещия „Blue Career Center” на Източното Средиземноморие и Черно море. В рамките на едноименния проект се изгражда първият по рода си европейски квалификационен център за кадри в „сини” специалности. Той ще бъде разположен в Кипър, но ще има представителства в България, Гърция и Румъния. Неговата цел е да увеличи заетостта в ключови „сини” сектори в региона, като морски транспорт, корабоплаване, корабостроене и кораборемонт, круизен и морски туризъм, аквакултури, офшорни проучвания нефт и газ. Центърът ще привлече за обучение, квалификация и преквалификация млади хора, за да го подготви за бъдещи перспективни „сини” специалисти. Проектът, който започна тази година и трябва да приключи до февруари 2019 г., е пилотен за изграждането на бъдещата Европейска мрежа от „сини” кариерни центрове.

Още един проект в областта на морското образование и подготовката на кадри за „синята” икономика стартира в началото на октомври в Кипър. Държавният Университет на Кипър заедно с партньорски организации, учени и технократи от страната и чужбина, обяви създаването на Факултет по морски технологии и наука. Амбицията е той да се превърне в регионален център за обучение и научни изследвания в Източното Средиземноморие в рамките на интегрираната морска политика на ЕС, за насърчаване на иновациите и технологиите в тази област.  Очаква се новото академично звено да предложи първите си програми след една година, през септември 2018 г., като първоначално ще бъдат разкрити две катедри.

Кипър – 5 години след „Декларацията от Лимасол”

Малката средиземноморска държава неслучайно е център на мащабни европейски проекти за развитие на „синята” икономика. Морската индустрия е жизненоважна за Кипър, тъй като в момента дава около 7% от неговия БВП. Затова и страната има за цел непрекъснато да укрепва и развива всеобхватна и устойчива морска политика, с интегриран подход към дейности като корабоплаване, риболов, крайбрежен и морски туризъм, проучвания за газ и нефт, възобновяеми морски енергийни източници, заяви министърът на транспорта, комуникациите и благоустройството Мариос Димитриадис.

„Синият” растеж бе и един от приоритетите, които Кипър постави на национално и европейско още през 2012 г. - по време на своето 6-месечно председателство на Европейския съюз. През октомври преди 5 години най-големият крайбрежен град на острова Лимасол бе домакин на специална министерска конференция по въпросите на интегрираната морска политика на страните-членки и нейният принос за изпълнение на целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Тогава министрите от ЕС приеха политически документ, наречен “Декларация от Лимасол за “син” растеж”. Кипърската инициатива е насочена към стимулиране на растежа, заетостта и конкурентоспособността на морските сектори.

„Кипър като голям остров с много специално географско местоположение може да бъде модел за много науки, действия и политики в областта на „синята” икономика, която е един от най-важните стълбове на икономическия растеж в много европейски страни и „ключ” за откриване на нови работни места”, коментира специално за „Зе-news” Ксения Лоизиду, една от най-известните в Кипър морски експерти. Тя е инженер, специалист по интегрирано управление на крайморски ивици, брегозащитни съоръжения и устойчиво развитие, председател на Управителния съвет за неправителствения Център за изследвания AKTI и член на Управителния съвет на Кипърската организация по туризъм. „Почти всички икономически дейности на Кипър са свързани с водата, която ни заобикаля.  „Синият” растеж е модерна многостранна рамка за развитие, която се базира на основните оси на устойчивото развитие - икономика, общество, околна среда и изграждане на партньорства”, подчерта Ксения Лоизиду. Според нея със своите потенциани възможности и предимства Кипър може да играе важна не само регионална, но и международна роля за развитието на „синята” икономика.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари