НАЧАЛО » анализи

ЕП с нови обвързващи цели за енергетиката: Ефективност на потреблението и 35% дял на ВЕИ в енергийния микс до 2030 г.

За целите на енергийния съюз от 1 януари 2019 г. всяка държава членка трябва да подава на Комисията интегриран национален план за енергетика и климат, първият трябва да обхваща периода от 2021 до 2030 г., следващите ще са на всеки 10 години

fb
3E news
fb
18-01-2018 10:14:00
fb

Евродепутатите са готови да преговарят със Съвета относно обвързващи цели за повишаване на енергийната ефективност с 35% и на дела на възобновяемите източници в целия енергиен микс с 35% до 2030 г., съобщи пресслужбата на Европейския парламент.

Парламентът одобри предложенията на комисията за обвързващи цели на равнище ЕС с 35% подобряване на енергийната ефективност, с поне 35-процентен дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и 12% дял на енергията от възобновяеми източници в транспорта до 2030 г.

За постигането на общите цели държавите – членки на ЕС, трябва да определят свои интегрирани национални планове, които да бъдат контролирани и постигнати в съответствие с проектозакон относно управлението на енергийния съюз.

По отношение на енергийната ефективност Парламентът гласува за минимална обвързваща цел от 35% на ниво ЕС и препоръчителни национални цели.

Тази цел следва да се разглежда на базата на прогнозираното потребление на енергия през 2030 г. съгласно модела PRIMES (симулиране на потреблението на енергия и на енергийната система в ЕС).

Проектозаконът за енергийната ефективност е приет с 485 гласа „за“, срещу 132 „против“ и 58 „въздържал се“, съобщават от ЕП.

Енергия от възобновяеми източници: задължителна цел 35%

Във вот по отделен проектозакон, приет с 492 гласа „за“, срещу 88 „против“ и 107 „въздържал се“, евродепутатите постановиха, че делът на енергията от възобновяеми източници в енергийния микс на ЕС трябва да бъде 35% до 2030 г. Трябва да има и национални цели, като държавите членки имат право на разминаване до 10% при определени условия, е посочено в съобщението на пресслужбата на ЕП.

Транспорт: по-развити биогорива и спиране на употребата на палмово масло до 2021 г.

През 2030 г. всяка държава членка ще трябва да гарантира, че 12% от енергията, употребявана в транспорта, идва от възобновяеми източници. Приносът на биогоривата от първо поколение (произвеждани обикновено от хранителни и фуражни култури) трябва да бъде ограничен до нивото от 2017 г. с максимум 7% от пътния и железопътния транспорт. Евродепутатите също така искат да забранят употребата на палмово масло от 2021 г.

Делът на по-модерните биогорива (които имат по-малко влияние върху почвата от тези, които се произвеждат от хранителни култури), възобновяемите транспортни горива от небиологичен произход, горивата, базирани на отпадъци и възобновяемо електричество ще трябва да бъде поне 1,5% през 2021 г. и да достигне 10% през 2030 г.

Бензиностанции

До 2022 г. 90% от бензиностанциите по трасетата на трансевропейските мрежи трябва да бъдат снабдени с точки за зареждане на електрически автомобили с висока мощност. висока мощност.

Биомаса

Евродепутатите подкрепят развитието на схеми за възобновяема енергия от биомаса, за да се предотврати неустойчивата употреба на биомаса за производство на електричество при наличието на по-добри индустриални или материални цели, за които може да се използва тя, тъй като уловеният в дървото въглерод би бил изпуснат в атмосферата при изгаряне за отопление. Затова, при генерирането на енергия трябва да се дава приоритет на изгарянето на дървени отпадъци и останки.

Биогорива и палмово масло

Според евродепутатите делът на  на биогоривата не трябва да надхвърля 7% от крайното потребление на енергия в автомобилния и железопътния транспорт. Те предлагат постепенно премахване до 2030 г. на твърди горива от биомаса, произведени от хранителни или фуражни култури, които водят до обезлесяване, и постепенното премахване на горивата от палмово масло от 2021 г.

Потребителски генерирана енергия и енергийни общности

Парламентът одобри предложенията на комисията да се гарантира, че потребителите, които произвеждат електроенергия на собствена територия, имат право да я консумират и да инсталират системи за съхранение, без да плащат такси или данъци. (Изменение 179, 180, 184 възобновяеми енергийни източници)

Също така целта на преговорите е от държавите членки да се изиска да оценят съществуващите бариери за потребление на електроенергия, произведена от потребителите на тяхна територия. Освен това държавите от ЕС трябва да насърчават подобно потребление(Изменение 185 възобновяеми енергийни източници) и да се уверят, че потребителите, и в частност домакинствата, могат да се присъединят към енергийни общности, без да бъдат обект на необосновани условия или процедури. (Изменение 325, 97, 176 възобновяеми енергийни източници)

Национални планове и ролята на Европейската комисия

За да изпълнява целите на енергийния съюз, от 1 януари 2019 г. и на всеки десет години оттогава нататък всяка държава членка трябва да подава на Комисията интегриран национален план за енергетика и климат. Първият такъв план трябва да обхваща периода от 2021 до 2030 г.

Комисията ще оцени интегрираните национални планове за енергията и  климата и може да даде препоръки или да предприеме коригиращи мерки, ако счете, че не е постигнат достатъчен напредък или че не са били предприети достатъчно действия.

Резолюцията за управлението на енергийния съюз е приет с 466 гласа „за“, срещу 139 „против“ и 38 „въздържал се“.

Преговорите със Съвета ще започнат незабавно, след като Съветът вече постигна съгласие по общ подход относно енергийната ефективност на 26 юни и възобновяемите енергийни източници и управлението на енергийния съюз на 18 декември.

Според Хосе Бланко Лопес (С&Д, Испания), докладчик относно възобновяемите енергийни източници: „Европейската комисия беше прекалено плаха в своето предложение. Ако Европа иска да изпълни ангажиментите си от Париж, да води борба с изменението на климата и да ръководи енергийния преход, трябва да направим повече. Парламентът успя да постигне широк консенсус за значително по-високи цели за 2030 г. Също така успяхме да засилим собственото потребление като право, да осигурим защита и сигурност на инвеститорите, да повишим амбицията за декарбонизация на транспортния сектор, както и секторите на отоплението и охлаждането. Декарбонизацията не е пречка за икономическия растеж. Напротив, тя е двигател на конкурентоспособността, икономическата активност и заетостта.“

Мирослав Похе (С&Д, Чешка република)  докладчик относно енергийната ефективност: „Енергийната ефективност е едно от основните измерения на стратегията на ЕС за енергийния съюз. Амбициозната политика в тази област ще допринесе както за постигането на целите ни в областта на климата и енергията, така и за повишаването на конкурентоспособността ни. Това също е един от най-добрите начини за борба с енергийната бедност в Европа“.

Мишел Ривази (Група на Зелените/ЕСА, Франция) съдокладчик относно управлението: „Европейският парламент зае историческа, съгласувана и последователна позиция с ангажиментите на ЕС в областта на климата.Това е първият път, когато европейското законодателство разработва по-специално за цел за възобновяема енергия цел от 35% за ЕС и 35% цел за енергийна ефективност до 2030 г., стратегия за метан и задължения за борба с енергийната бедност. Тази политика ще спомогне за развитието на истинска енергийна независимост, създаване на работни места и сигурни инвестиции.В допълнение към последователността предложението за управление осигурява платформа за диалог между гражданското общество, местните власти и правителствата. Тази прозрачност ще бъде необходима, за да се справим с лобирането на енергийните олигарси. Един интерес трябва да надделее над всички останали: бъдещето на планетата и нейните жители! “

Клод Тюрмес (Група на Зелените/ЕСА, Люксембург) съдокладчик относно управлението: „След много слабата сделка, постигната от Съвета през декември относно пакета „Чиста енергия “, се гордея, че днес Парламентът допринесе за възстановяване на доверието в ЕС по отношение на климата. Повишената амбиция за възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и силната система за управление ще допринесат за постигането на икономика с нулево ниво на въглеродни емисии до 2050 г. и ще се съобразят с Парижкото споразумение. Парламентът ще заеме обща позиция, когато започне преговори със Съвета.“

Петър Курумбашев (С&Д, България) каза: „Регионите и градовете трябва да имат водеща роля в насърчаването на иновации в чиста енергия. От друга страна, редно е местните и регионални органи на ЕС да могат да развиват, и финансират проекти в тази област в зависимост от съответните им нужди. Това ще доведе до редица ползи за потребителите - по-достъпни цени, по-добра информираност на потребителите за консумацията на електроенергия, персонализирани решения за тяхното потребление.“

Приет текст (17.01.2018 г.)

Видеозапис от дебата (15.01.2018 г.)

Европейски парламент
обвързващи цели
енергетика
ЕС
Енергийна ефективност
ВЕИ
индивидуални системи
Потребителски генерирана енергия
енергийни общности
биогорива
станции за зареждане на електромобили
енергиен съюз
национални планове
енергетика и климат
По статията работи:

Галина Александрова