US-експерт: Стереотипът LNT е сред причините за неразбиране на ядрената енергетика

Мерки за ускоряване на атомната енергетика предлага американският независим анализатор Стив Кид

Американският независим анализатор в сектора на ядрената енергетика Стив Кид през 2018 г. излезе със серия от статии, в които отбелязва, че независимо от значителния ръст на атомна енергетика в света, темповете за развитие изостават значително от заявените по-рано планове и предлага мерки за преодоляване на това изоставане.

„В много сценарии за бъдещето признават, че ядрената енергетика играе важна роля за постигане на целите за производство на енергия през XXI век. Много хора, обявили се по-рано против атомната енергетика (включително членове на екодвиженията) промениха позицията си. Въпреки това, при трезвата оценка на фактическите данни, постигането на ръст на ядрени мощности, описани в тези сценарии изглеждат малко вероятни“, отбелязва той.

Характерно за динамиката на развитие на световната атомна енергетика е устойчивият й дял в общите енергийни мощности. Като количество става въпрос за 2000 Твтч през 1990 г., в началото на 1999-2000 г. достига нивото от 2 500 Твтч годишно, а през 2006 г. достига нивото от 2800 Твтч, а през последните години се стабилизира на ниво от 2500 – 2700 Твтч.  През целия този период делът й  в  общия дял на мощностите в света съставлява около 17 %.

Най-вероятен сценарий на бъдещето е умерен ръст в добрия случай, достигайки в края на краищата най-много до 3000 Твтч, но вероятно ще бъдат положени усилия за излизане от тези рамки. Съответно прогнозата за достигане на над 1000 ГВт мощности и утрояване на производството на ядрена енергия до 7500 Твтч към средата на XXI век се разглеждат като утопични.

Днес броят на страните, в които ядрената енергия играе съществена роля за енергоснабдяването е ограничено. За много страни, където ядрената енергетика е добре развита стои задачата за запазване на съществуващото положение, тъй като нерядко плановете за затваряне на мощности надхвърлят плановете за строителство. В частност във Великобритания, където се планира строителство на атомни блокове става въпрос именно за запазване на количеството генериращи атомни мощности.

„Несъмнено ще има значителен ядрен ръст в Китай и Индия (възможно е и в другите развиващи се страни), но без надеждно възраждане на ядрената енергетика на Запада, глобалните цели ще се окажат почти невъзможни. Изваждането на въглищата и на другите видове изкопаеми горива трябва да включва в себе си голям елемент от нови ядрени мощности, а също така възобновяеми източници на енергия“, пише авторът.
Една от ключовите роли при решаването на задачата за ускоряване на развитието на атомната енергетика авторът вижда в повишаване на обществената приемливост на атомната енергетика, на първо място в частта, касаеща преодоляването на страха на много хора от радиационно излъчване.

„Историята на общественото отношение към ядрените технологии от 1970-те години (ако не и от 1950-те години) е основана на страха по повод въздействието от постепенно облъчване. Това, понякога косвено е важна движеща сила за важни аргументи, издигани против ядрената енергетика, такива като безопасността на съоръженията, управлението на отпадъците и икономиката. Задачата се състои във формиране на такова отношение, че атомните технологии да се разглеждат като обичаен бизнес, а не като нещо, пораждащо огромни противоречия и емоции. Тази задача, очевидно е огромна, тъй като изисква от хората постепенно да променят разбирането си за атомната енергетика. Отправна точка за това трябва да бъде постигането на много добро разбиране от обществеността на радиацията и на отказа от господстващите в света нормативни правила, които изхождат от това, че каквито и да са малки дози са потенциално вредни“.

Един от проблемите, пораждащи радиофобни настроения, авторът определя като линеен праг  (LNT - Linear No Threshold) – стереотип, често срещан в масовото съзнание, според който увеличаването на броя на ядрените обекти води до увеличаване на вероятността от авария на един от тях и до увеличение на радиационния фон, без да се взема предвид подобряването на нормите за безопасност.

“LNT е причина за  много хора атомната енергетика да продължава да е неприемлива. Затова ми се струва странно, че атомната енергетика прави малко за това преодоляване. Един от големите проблеми се заключава в това, че ядреният сектор съществува вече 60 години и има огромна инерция. Около него има огромен брой институти, в които работят хора, които твърдят, че в голяма степен са а продължаване на атомната енергетика, но не правят нищо за това. От друга страна, структурите, занимаващи се например с въпросите за неразпространение и  за физическа ядрена безопасност, както и преди съсредоточават вниманието си върху малко вероятни сценарии, които също подпомагат запазването на радиофобията.

Но ако ядрената енергетика иска да стане изгоден бизнес и подходящо енергийно решение за нашия век, а по възможност и в далечно бъдеще, решение на тези проблеми трябва да се търси“, смята експертът, цитиран от електронното издание Атомна енергетика.
 Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари