НАЧАЛО » анализи

Какво ново в новата програма „Околна среда”

Една от разликите с изтеклия програмен период е, че фирми и бизнес организации ще могат да кандидатстват за еврофинансиране наравно с общините

fb
3E news
fb
23-05-2014 04:12:00
fb

Насочването на пари директно към бизнеса е една от най-големите промени в правилата за финансиране по европрограмата „Околна среда“. Досега екопрограмата отпускаше средства главно за проекти на общините и за неправителствения сектор. Това се променя през новия програмен период 2014 – 2020 г. Новите правила на програмата предвиждат над 1 млрд. евро да бъдат усвоени от  водни асоциации,  ВиК оператори и други бизнес организации. Това става ясно от анализ на последния вариант на проекта на ОП „Околна среда“, който е публикуван на сайта на МОСВ за обществени консултации. Той обаче не е окончателен. В момента тече и обществено обсъждане на екологичната оценка на програмата. Срокът за изразяване на становища по проекта на програмата е 12 юни. Съществени изменения не се очаква да бъдат направени.

Най-големите промени са във водния сектор, където бенефициенти ще са Асоциациации по ВиК и ВиК дружества. Но също така и в сектора на отпадъците, където вече няма да се финансират депа. Средствата ще се заделят за площадки за предварително третиране на отпадъци, инсталации за преработка и рециклиране, в системи за енергийно оползотворяване на битовия отпадък. Най-големият проект в сектора ще бъде на Столична община за изгаряне на отпадъците и производството на РДФ гориво.

Само седмица след публикуването на последния, но не окончателен вариант програмата предизвика критични оценки. Екосдружение „За Земята” обяви, че мерките за управление на отпадъците няма да са ефективни и да изпълнят изискванията на Брюксел за стимулиране разделяне на отпадъците, преработка и тяхното рециклиране. Новото е, че не само общини, но и юридически лица със стопанска и с нестопанска ще могат да кандидатстват за изграждането на тези инсталации.

По оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 страната ни ще разполага с 1,4 млрд. евро от ЕС. Националното съфинансиране ще бъде още 263,7 млн. евро. Тоест общият финансов ресурс на програмата за България  през новия програмен период ще бъде близо 1,7 млрд. евро.

ВиК секторът е основният приоритет

Най-много средства - общо 1,2 млрд. евро ще бъдат насочени към водния сектор, който ще бъде отново основен приоритет за програмата. Бенефициенти вече ще могат да са не само общините, както беше досега, а Асоциациите по ВиК и ВиК дружествата. По приоритет „Води” отново са предвидени най-много средства от ЕС- малко над 1 млрд. евро   или 69.17% от ресурса на цялата програма. С предимство ще се финансират проекти в общини с над 10 000 души население. Ще се предвидят пари и за мониторинг на количеството и качеството на водите, който ще се изпълнява от Изпълнителната агенция по опазване на околната среда.

Пари за намаляване на отпадъците

Сектор „Отпадъци” ще получи 219 млн. евро от ЕС или 14.65% от ресурса на програмата. Парите ще се насочат към дейности, които намаляват количеството на депонираните отпадъци чрез повторна употреба, рециклиране и оползотворяване. Към момента 75% от генерираните битови отпадъци се депонират, 50% от които са биоразградимите отпадъци. До 2020 г. трябва да намалим количеството на биоразградимите отпадъци с 35%. Тези отпадъци се генерират основно от бита, а в страната работят само три съоръжения за третиране на биоразградими отпадъци (Варна, Пловдив, София). Затова ще се инвестира в изграждане на допълнителни инсталации. Предвиждат се инвестиции в дейности за използване на битови отпадъци за получаване на енергия. Единият от проектите, който ще бъде финансиран е трета фаза на интегрирания проект за управление на отпадъците на Столична община. В завода за отпадъци ще се произвежда РДФ гориво, което ще се използва в „Топлофикация” София. Така ще се намали ползването на природен газ с 10%.

Досега общините бяха преки бенефициенти по програмата, новото е, че ще бъдат включени и частни оператори.

Според сдружение „За Земята” финансирането на третия етап на проекта за отпадъци на София ще поеме 60% от ресурса за управление на отпадъците по програмата. Подходът залага на формално и минимално изпълнение на изискванията на европейското и национално законодателство в областта на отпадъците, като се разчита основно на осигуряване на инфраструктура за енергийно оползотворяване на механично обработени смесено събрани битови отпадъци, за да се избегне тяхното обезвреждане на депо. На практика, финансирането на инсталация за изгаряне на отпадъци по никакъв начин не подпомага постигането на ключовите цели, а именно подготовка за повторна употреба и рециклиране на 50% от отпадъците до 2020 г.

През следващите 2-3 десетилетия Столична община ще бъде принудена да захранва инсталацията със 180 хиляди тона отпадъци на година, със задължителна минимална калорична стойност, за да бъде работата на съоръжението за изгаряне финансово оправдана. Най-малко до 2040 г Столична община ще предпочита да изгаря в Топлофикация София гориво от смесени битови отпадъци с високо съдържание на калорични материали, като пластмаси, хартия и картон. Необходимата за целта преработка и самото изгаряне на отпадъците ще повишат значително ежегодните разходи за управление на отпадъците в столицата, което ще доведе до покачване на такса „битови отпадъци“, твърди екоорганизацията.

Заради неработещите системите разделно събиране огромната част от ресурсите, подлежащи на компостиране, рециклиране или повторна употреба попадат в смесено събраните отпадъци и ще се изгарят вместо да се върнат в икономиката като полезни вторични суровини. 

Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа предвижда забрана на изгарянето на отпадъци, които подлежат на рециклиране или компостиране. Поради нулевия си принос към тези цели, проектът за изгаряне на отпадъци в Столична община не отговаря на общо европейските приоритети.

До публикуването на текста екоминистерството не беше отговорило защо основното финансиране се насочва към проект за изгаряне на отпадъците вместо за рециклиране и повторна употреба на отпадъците.

100 млн. лв. за екомрежата НАТУРА

И новият програмен период ще се заделят средства за развитие на екологичната мрежа Натура 2000, които ще са малко над 101 млн. евро от ЕС или 6.78% от всички средства по „Околна среда”.

С пари по „Околна среда” ще бъде завършено изграждането на екомрежата.

През 2014 г. трябва да започне обявяването на всяка зона за местообитанията поотделно с дейностите, които са разрешени и забранени на нейна територия. В момента опазването на близо 90% от зоните не е задоволително, сочат резултатит от проект за картиране на местообитанията. Пари ще се отпускат и за допълване на мрежата от морски защитени зони, усъвършенстване на законодателството за по-доброто управление на мрежата. МОСВ и други държавни институции ще усвояват средствата по тези дейности.

С пари от програмата ще се кандидатства за опазване на конкретни видове и места, за реинтродукция и разселване на Натура 2000 видове, за възстановяване на стари меандри и речни корита, влажни зони, заблатени местности. Тук от финансиране могат да се възползват Бенефициенти не само държавни органи, но неправителствени организации и общини.

Предвиждат се мерки за опазването на горския фонд, по които бенефициент ще е и МЗХ. По тази ос ще се финансират и проекти, които се борят със замърсяването на водите, където може да кандидатстват регионалните структури на МОСВ, земеделското министерство, НПО и общини.

В мерките за публичност влизат пари за мониторинг и докладване на изпълнението на мерките в Натура 2000 зоните, осигуряване на оборудване за контрол в защитените зони. Предвижда се финансиране на национален конкурс за най-добри практики в Натура 2000, създаване на виртуален офис за връзка с медиите, разработване на интернет платформа за Натура 2000, популяризиране на екологичната мрежа.

По 50 млн. евро за борба с наводненията и мръсния въздух

Два нови приоритета очертава оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г”. Това са мерките за борба с наводненията и за борба със замърсяването на въздуха. И по двете са предвидени 50 млн. евро от ЕС или това са по 3.35% от ресурса на ОП „Околна среда”.

С пари от програмата ще се изгради Национален център за управление на водите в реално време. Центърът ще е информационно звено на национално ниво за наблюдение и управление на водите в страната. Той ще съдържа уеб-базирана система за мониторинг и прогнозиране на речния отток с цел осигуряване на по-добро управление при високи води и в периоди на суша. Централизираното събиране, обработване и анализ на информацията ще позволи взимане на ефективни решения за управление и правилно разпределение на задачите между всички отговорни институции. За да се  предотврати възможността от евентуални пропуски ще се изпълни пилотен проект само за р. Искър. Впоследствие ще се подготвят проекти и за още 12 основни поречия в страната (Огоста, Вит, Осъм, Янтра, Русенски лом, Провадийска, Камчия, Тунджа, Марица, Арда, Места, Струма). Ще бъдат разработени планове за управление на риска от наводнения за периода 2022-2027 година.

Средствата по мярката ще бъдат усвоени от дирекцията "Управление на водите" към МОСВ. 

По тази мярка ще могат да кандидатстват и общините за изграждане на диги и защитни съоръжения за предотвратяване на риска от наводнения. 

За намаляване замърсяването на въздуха се предвиждат също 50 млн. евро като се включват мерки за намаляване на замърсяването с прахови частици и шумовото замърсяване.

България е лидер в ЕС по най-мръсен въздух, сочат данни на Световната здравна организация (СЗО). Най-тежка е ситуацията в Перник, София, Пловдив, където е измерена най-висока концентрация на фини прахови частици във въздуха.

Двадесет и девет общини у нас имат приети програми за намаляване нивата на замърсителите. Според тях основните емисии се дължат на битовото отопление и транспорта. Основните усилия ще бъдат насочени към намаляване на замърсяването от транспортния сектор. Не само двигателите на моторните превозни средства, но също и емисиите на прахови частици от пътните настилки са виновници за мръсните градове. Заради високите нива на прахови частици България е в наказателна процедура и може да плаща тежки санкции.

За подобряване качеството на атмосферния въздух ще се отпускат пари за почистваща техника за отнемане на праховите частици и намаляване на емисии от превозните средства на градския транспорт. Средства ще се отпускат и за пилотни проекти за подобряване качеството на атмосферния въздух. Досега тези програми не представляваха интерес за общините. Но с отпускането на целеви средства от Брюксел общините със сигурност ще кандидатстват по новата мярка.

Над 40,4 млн. евро по програмата ще бъдат за техническа помощ. С тях ще се правят обучения на експертите в министерството, ще се предвидят средства за информация и публичност на цялата програма и приоритетните оси по нея.

 

оперативна програма Околна среда 2014-2020 година
За Земята
кандидати
отпадъци
води
Натура 2000
въздух
наводнения
По статията работи: