НАЧАЛО » анализи

Евростат: 22.1 процента от произведената електроенергия в България е от възобновяеми източници

С най-голям дял по този показател в ЕС са Австрия, Швеция, Дания, Латвия и Португалия

fb
3E news
fb
29-01-2020 08:01:22
fb

В България делът на електроенергията, произведена от възобновяеми източници съставлява 22.1% от общата произведена електроенергия, докато средното за Европейския съюз (ЕС) е 32.1%, показват обявените на 29 януари данни от стотистическата служба „Евростат“ по този показател страната ни е на 16 място. Непосредствено преди нас са Гърция (26%) и Великобритания (30.8%), а след нас са Франция (21.2%) и Словакия (21.5%).

 

Водата и вятъра осигуряват най-много възобновяема енергия

Делът от общото брутно потребление на електроенергия в Европейския съюз (ЕС), генерирано от възобновяеми източници, непрекъснато се увеличава от година на година. През 2018 г. електроенергията от възобновяеми източници осигурява малко под една трета (32%) от консумираната електроенергия, което е малко повече от 31% през 2017 г.

На вятърната енергия се падат 36% от общата произведена електроенергия, а на енергията от водни електроцентрали – 33%, като тези два източника имат най-голям принос за произведената електроенергия от възобновяеми източници. Останалата една трета е генерирана от слънчева енергия (12%), твърди биогорива (10%) и други възобновяеми източници (9%).

Ръстът на електроенергията, произведена от възобновяеми енергийни източници, до голяма степен се дължи на увеличаването по-специално на вятърната енергия, следвана от слънчевата енергия и енергията от твърдите биогорива (включително възобновяеми отпадъци), докато количеството електроенергия, генерирано от ВЕИ, е на сравнително същото нивото, както и преди 10 години.

Лидерите…

От графиката по-горе е видно, че в пет държави-членки на ЕС над половината от потребяваната електроенергия през 2018 г. е произведена от възобновяеми източници. Това са Австрия (73%), Швеция (66%), Дания (62%), Латвия (53%) и Португалия (52%). Високият дял на възобновяемите енергийни източници в Австрия и Швеция се дължи основно на ВЕЦ-овете, които произвеждат над три четвърти (77%) от консумираната електроенергия в Австрия и повече от две трети (69%) в Швеция.

… и изоставащите

За разлика от тях или по-малко от 10% от произведената електроенергия идва от възобновяеми източници в Унгария и Малта (по 8%), както и в Кипър и Люксембург (по 9%).

От горната графика става ясно, че България е на последно място  сред страните от Балканския полуостров по генерирана електроенергия от възобновяеми източници, въпреки че е изпълнила целите си.

Потреблението

Само преди седмица, обаче, пак според проучване на „Евростат“, България бе сред 12-те държави-членки, които са изпълнили обвързващите си цели за 2020 година за енергията от възобновяеми източници в брутното потребление на електроенергия (16%, а изпълнени 20.%) – другите са Чехия (13%/15.1%), Дания (30%/36.1%), Естония(25%/20.%), Гърция (18%/18.2%), Хърватия (20%/28%), Италия (17%/17.8%), Латвия (40%/40.3%), Литва (23%/24.4%), Кипър (13%/13.3%), Финландия (38%/41.2%) и Швеция (49%54.6%).

През 2018 г. този дял достигна 18.0% за целия Европейския съюз (ЕС ), което е повече от 17.5% през 2017 г. и над от два пъти от дела през 2004 г. (8.5%), първата година, за която са налични данните в „Евростат“. Обвързващата цел на ЕС е да достигне 20% от енергията си от възобновяеми източници до 2020 г. и най-малко 32% до 2030 г.

соларни паркове
вятърни паркове
ВЕЦ
България
Евростат
ВЕИ
възобновяеми енергийни източници
По статията работи:

3E news