НАЧАЛО » анализи

Европейските газови главоблъсканици

fb
3E news
fb
25-02-2015 02:58:00
fb


Анализ на Института за енергиен мениджмънт /ЕMI/


На 9 февруари 2015 г.  на първа среща в София се събра новосформираната  Група на високо равнище за Газова Свързаност на Централна и Източна Европа, включваща представители на Австрия, България, Хърватия, Гърция, Унгария, Италия, Румъния, Словения и Словакия, заедно с вицепрезидента на Енергийния съвет Марош Шефчович и Комисаря по Климат&Енергетика Мигел Канете. Задачата на тази Група е да определи регионална пътна карта с приоритетни инфраструктурни проекти и да ускори тяхното  въвеждане с оглед да се развие липсващата инфраструктура и да се подобри сигурността на газовите доставки. Целта е  всяка страна- членка от региона да получи достъп до най-малко три различни източници на газ.


Задачата не е нова

Още от 90-те години на миналия век европейските институции се опитват да идентифицират важните за ЕС проекти, които да допринесат за по-голяма интегрираност и сигурност на пазарите на енергия, в това число и на газ. През годините са били приемани различни документи по отношение на трансевропейски енергийни мрежи  (Решение 1254/96/ЕО, Решение 1229/2003/ЕС, Решение 1364/2006/ЕО).

През ноември 2010 е одобрен Пакет Енергийна Инфраструктура с цел да се начертае подробен план за развитие на стратегически инфраструктурни проекти на наднационално ниво в рамките на Европа и съседните държави. Тогава също е формирана Група на високо равнище за сътрудничеството на страните от Централна и Източна Европа с мандат да изработи план за действие за развитие на интерконекторни връзки за газ, електричество и петрол до края на 2011.

През октомври 2011 е изготвен анализ, който да подпомогне Европейската комисия и Групата на високо равнище при оценка на конкретните проекти.   Всеки проект е класиран въз основа на различни оценъчни критерии със съответни тегла. Основните критерии са следните:

- Физическа обезпеченост

- Диверсификация

- Насърчаване на единния европейски пазар

 
 

Кои са приоритетните проекти

Въз основа на тези критерии са класирани следните български проекти:

    - Българо-Турската газова връзка (ITB)
    - Българо- гръцката газова връзка  (IGB)
    - Изграждане на терминал за внос на компресиран газ във Варна (Varna CNG)
    - Българо-румънска реверсивна връзка (BG-Ro reverse flow)
    - Нова българо-румънска газова връзка(BG-RO new)
    - Българо-сръбска газова връзка (BG-RS)
    - Разширяване на газово хранилище Чирен (Chiren)

През август 2012 г. ЕК публикува годишен мониторингов доклад за напредъка в изпълнението на проектите, получили европейско съ-финансиране със средства от програмата за възстановяване в енергетиката.  Българските проекти - газовите връзки с Румъния и Гърция - са включени в групата на изоставащите от проектните графици и срещащи съществени трудности.  Сред основните посочени причини за забавянето са тръжните процедури, които се оказват по-сложни от предварително очакваните и забавени промени в българското законодателство.
 
Приоритетни газопреносни коридори

Година по-късно е приет Регламент 347/2013 (Регламент) относно указания за трансевропейската енергийна структура. Основните цели на регламента са:

   - предоставянето на указания за навременно разработване и оперативна съвместимост на приоритетните коридори и тематични области на трансевропейска енергийна инфраструктура
   - определянето на проекти от общ европейски интерес
   - улесняване на навременната им реализация
   - определяне на условията, на които следва да отговарят проектите от общ европейски интерес

Приоритетните газопреносни коридори, включени в Регламента, са следните:

   - Връзки Север-Юг между газопреносните мрежи в Западна Европа – газова инфраструктура за преодоляване на тесните места в газовата система и по-доброто използване на външни доставки на газ
   - Връзки Север-Юг между газопреносните мрежи в Централна източна и Югоизточна Европа- газова инфраструктура за регионални връзки между и в рамките на района на  Балтийско море, Адриатическо и Егейско море, Източното Средиземноморие и Черно море, по-специално за повишаване на сигурността на доставките на газ
   - Южен газов коридор  - газова инфраструктура за пренос на газ директно Каспийския басейн, Централна Азия, Близкия изток и източния средиземноморски басейн  за Европа
   - Интегриране на балтийския газов пазар и свързването му с Централна и Югоизточна Европа
 
Проекти от общ интерес

За да бъде даден проект,  предложен от държавите – членки, причислен към списъка  на  Проектите от общ интерес, трябва да отговаря на следните критерии:

   - да е необходим за поне един от приоритетните коридори на енергийната инфраструктура
   - потенциалните общи ползи от проекта трябва да надвишават разходите за него, включително в дългосрочен план
   - да има значително влияние върху енергийните пазари на най-малко две европейски държави
   - да увеличава конкуренцията на енергийните пазари
   - да увеличава  сигурността на доставките на ЕС, позволявайки на страните да получават енергия от различни на брой източници
   - да допринася за енергийните и климатични цели на ЕС
 
БГ проекти от общ интерес

В изпълнение на Регламента през октомври 2013 е публикуван списък от проекти от общ европейски интерес. По отношение на газа,  България е включена със следните проекти:

  -  Българо-гръцката междусистемна връзка Комотини - Стара Загора
  - Рехабилитация, модернизация и разширение на газопреносната мрежа на страната
  -  Българо-сръбска междусистемна връзка
  -  Осигуряване на двупосочен капацитет в съществуващата точка на свързване между Гърция и България–Кулата/Сидирокастро (Кула-Сидирокастро)
   - Увеличаване на преносния капацитет на съществуващия газопровод между България и Гърция
   - Разширяване на капацитета на газохранилище Чирен
   - Изграждане на ново газохранилище
   - Газопровод от България към Австрия през Румъния и Унгария в рамките на клъстера Южен газов коридор
   - Междусистемна връзка между Турция и България в рамките на клъстера Южен газов коридор
 
Приказка без край...

Списъкът с проекти се актуализира на всеки две години с оглед на интегрирането на нови проекти и отпадането на такива, които вече са приключени или са неизпълними. Обновяването на списъка с проекти от общ европейски интерес по отношение на природния газ се извършва въз основа на информация, предоставяна от Обединението на европейските мрежови оператори на газ (ENTSOG). През 2014 ENTSOG откри процедура за събиране на предложения за проекти, които да бъдат включени в десетгодишния план за развитие на газопреносната мрежа през 2015. Това представлява първа стъпка за включването на даден проект  в списъка на проекти от общ европейски интерес.

 
Още по темата:

Преглед на ЕК на проекти в енергийната инфраструктура
 

газов пазар
газови проекти
газопроводи
газова инфраструктура
По статията работи:

Галина Александрова