НАЧАЛО » анализи

Европа е с по-нисък въглероден отпечатък в сектора на металите

Проблемът е, че близо 40 на сто от разходите в индустрията са за електроенергия

fb
3E news
fb
18-12-2020 02:12:08
fb

Разходите за електричество оказват изключително голямо въздействие върху европейския сектор на металите, коментират в свое становище до Главна дирекция “Действие по климата” от Европейската асоицация за цветни метали. Цветните метали показват най-висок дял на разходите за електричество като процент от общите производствени разходи. За цинк тези разходи са приблизително 38,5%, за първичен алуминий 38,3%, за силиций 35% и за мед 27% и никел 19%. Това е значително по-високо от повечето други енергоемки материали, с изключение на производството на хлор.

Фиг.1. Разходи за електричество в общи производствени разходи

Разходите за електроенергия за първичните топилни предприятия в ЕС представляват около 40% от производствените разходи, поради което електричеството е съществен елемент на разходите.

Медната индустрия също е много електроинтензивна. Делът на косвените емисии на CO2 за целия сектор е 60%, докато за топилните и рафинериите в ЕС е 75% или по-висок. През последните години медната индустрия силно електрифицира производството си, което допринесе за енергийна ефективност и намаляване на преките емисии на CO2. Според Wood Mackenzie 2020, излагането на преработвателите на топене на непреки разходи за емисии представлява до 26% от Брутната добавена стойност (БДС), 25% от оперативните разходи, 87% от оперативния марж и дори 104% от маржа на печалбата при цена на CO2 от 30 евро / тон. Тези съотношения могат да се увеличат в резултат на по-нататъшната електрификация за декарбонизация, както и на технологиите за филтриране, за да се съобразят с все по-строгите екологични разпоредби в Европа.  Конкурентите в страни извън ЕС не са изправени пред подобни политики и екологични ограничения. Договорите за доставка обикновено имат срок от 10 години или повече, затова медната индустрия трябва да е наясно дългосрочно с енергийните разходи.

Средните разходи за електроенергия за ферросилиций или завод за силиций в Европа са близо 30% от производствените разходи, но скорошно проучване потвърди, че тези разходи непрекъснато се увеличават през последните три години (2016-2019 г.) и повече от половината от централите са изправени пред разходи за електроенергия далеч над 30%.

Първичното производство на цинк в Европа почти изцяло е превключило енергията си от изкопаеми горива към електричество през последните десетилетия. Следователно той се превърна в много енергоемък сектор в сравнение с други индустрии. Разходите за електроенергия за първичните топене в ЕС възлизат средно на около 30% от производствените разходи. Следователно електричеството е съществен елемент на разходите, с потенциално голямо въздействие върху оперативния марж.

Секторът на металите има високи непреки разходи за въглерод

Секторът на цветните метали е изключително зависим от електроенергията, затова е много важно от къде и каква електроенергия ползва. Индиректно това ако е електроенергия от ТЕЦ, тогава можем да кажем, че това са непреки разходи за въглерод. Според консултантите на ГД „Действия по климата“ „степента, до която тези сектори ще бъдат уязвими от изтичане на въглерод ще се определя от способността им или да абсорбират, или да прехвърлят преките разходи за въглерод“. Това напълно игнорира излагането на електроинтензивни сектори като цветни метали на непреки разходи за въглерод, предупреждават от Европейската асоциация за цветни метали Eurometaux.

Цените на продуктите от енергоемки индустрии се определят на световния пазар. Следователно нарастването на разходите в Европа не може да се прехвърли в цените за клиентите, без да се загуби значителен пазарен дял, като по този начин се създава конкурентно неравностойно положение в сравнение с производителите извън Европа.

Драстичен скок на цените за ток заради Схемата за търговия с емисии

Секторът на цветните метали одобрява екологичната политика на ЕС и новите цели за постигане на 55% ограничаване на емисиите на въглероден диоксид до 2030 година, но има известни притеснения по начина, по който ще се изчисли тяхната зависимост, за да се намерят и правилните решения.

Цените на електроенергията се увеличават от цените на Европейската схема за търговия с емисии и ефектът варира в различните региони в Европа. В Централна Западна Европа е 0,76 т CO2 на MWh, това означава, че ако цената на квотата е 30 € на тон CO2, цените на електроенергията ще се увеличат с 23 € на MWh. Тази допълнителна тежест за сектора на цветните метали е възможно да доведе до затваряне на предприятия в Европа и изнасянето й в страни, където няма такива изисквания. Този процес наричаме риск от изтичане на въглерод. 

Изтичането на въглерод като факт, а не като бъдеще

Изтичането на въглерод е бавен процес и наблюдаваният период е доста кратък, коментират от Eurometaux. Производството на цветни метали не е чувствително към краткосрочните (т.е. дневни или месечни) вариации на цените поради високите разходи. От Euromеteaux са категорични, че изтичането на въглерод вече е факт в Европа. Течът наистина започва, когато инвестициите в Европа бъдат спрени, а не само когато индустрията напуска Европа. Това, което има значение за индустрията, е перспективата за бъдещите цени. Ако вземем за пример производството на първичен алуминий, повече от една трета от европейските заводи за първичен алуминий са затворени от 2007 г., докато търсенето и вносът на алуминий в Европа са се увеличили, информира асоциацията.

От една страна оценката на ЕК правилно отбелязва, че характеристиките на даден сектор ще повлияят на въздействието на допълнителните преки разходи върху тяхната международна конкурентоспособност. От Eurometaux критикуват обаче критериите, по които се разглежда секторът на цветните метали като ценообразуващ, което изкривява реалната картина. Според Euroemtaux например посочват, че цената е много еластична и дори слабо увеличение би повлияло отрицателно на търсенето. Хомогенните продукти отговарят на висока глобална конкуренция и не могат да преминат през никакви разходи за въглерод.

Декарбонизираният енергиен сектор ще намали емисиите с 81%,

възможните технологии

В проучването „Метали в климатична неутрална Европа“  декарбонизираният енергиен сектор ще намали нашите емисии с 81%, отчита от Eurometaux. Технологиите за намалява на преките емисии са например подобрения на енергийната ефективност, нови процеси в производството на първичен алуминий, допълнителна електрификация, водород като редуциращ агент за топене; въглерод на биологична основа като редуциращ агент за топене; улавяне и използване и / или съхранение на въглерод, подобрено оползотворяване на метали от вторични суровини (остатъци от добив, шлака, утайки и оползотворяване).

Много е важно правилно да се прецени потенциала на индустриите за намаляване на емисиите. Технологиите за намаляване на емисиите изискват сериозни инвестиции.

Ние сме сектор с по-висока интензивност на емисиите и висока експозиция на изтичане на въглерод, коментират от Европейската асоциация на цветните метали. Европа има голяма нужда от цветни метали, внася алуминий като само 30% от нуждите са от предприятия в Европа, по-голяма част от нужния мед също се внася от Китай (Китай се очертава като най-големият глобален износител на вградена мед). Европейската индустрия за феросплави и силиций отговаря на около 30% от европейското търсене.

Фиг. 2. Китай доминира пазара на цветни метали

Разходите за въглерод и особено влиянието им върху цените на електроенергията представляват основен елемент, влияещ върху решенията за ограничаване или спиране на производството на цветни метали в Европа.

Предложенията на европейската индустрия

В действителност, както изрично се признава в неотдавнашен доклад за политиката на ЕС, целта от 55% за 2030 г. осигурява степен на изтичане на въглерод от приблизително 61,5%. По отношение на цветните метали ситуацията е още по-изразена, тъй като за всеки тон първичен алуминий, който не се произвежда в ЕС, но в Китай, се наблюдава нетно увеличениe на емисиите. Рискът от изтичане на въглерод се влияе и от регулаторната несигурност, която в момента има в Европа в областта на климата и енергийните политики.

 

Фиг.3 Предложенията на Европейската асоицация за цветни метали

Според Eurometaux потребителските такси, съчетани с безплатно разпределение  не дават гаранция от изтичване на въглерод нещо, което е крайно необходимо, предвид засилената амбиция на ЕС в областта на климата. С поглед към средата на века е необходима комбинация от политически мерки за предотвратяване на изтичането на въглерод в промишлеността.

Безплатни квоти, компенсации за големите индиректни разходи за CO2 са сред най-важните мерки, за които настояват от Европейската асоциация за цветни метали. Подкрепа за нови технологични инвестиции и създаване на пазар за ниsковъглеродни продукти, предлагат още от Eurometaux. Това донякъде кореспондира с идеите на ЕК за въвеждане на въглероден данък, на стимули за ползването на екологични продукти.

Металите в Европа са по-чисти

Много е важно да се каже също, че въглеродният отпечатък за европейските производители е много по-нисък от този на международните конкуренти, особено Китай. Това се дължи на подобренията на енергийната ефективност през последните години и на по-малко въглеродния енергиен микс в ЕС..

При алуминия например европейското първично производство има сред най-ниските въглеродни отпечатъци в света, възлизащи на около 7 т CO2 / т Al, което е около една трета от съответния китайски отпечатък и по-малко от половината от средното световно ниво.

 

Свързани статии:

Още по темата може да прочетете ТУК. 

Европейската асоциация за цветни метали
Eurometaux
ГД
По статията работи:

Рая Лечева