НАЧАЛО » анализи

ДКЕВР изненада и топлофикациите

Собствените нужди на централите са намалени с до 33%

fb
3E news
fb
20-01-2014 07:15:00
fb

С решение Ц-43/30.12.2013 на ДКЕВР бяха изменени  цените на  електрическата енергия  в секторите „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“. Измененията в сектор  „Топлоенергетика“ се отнасят до цените на електрическата енергия, произведена по  комбиниран начин, обясняват от Института за енергиен мениджмънт.

Графиката по-долу проследява движението на преференциалните цени на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (ВКПЕТ) от топлофикационни дружества в 4-те най-големи града в страната.

F8504Макар да е налице тенденция на сближаване на цените на отделните топлофикации от средата на 2012, преференциалната цена на електрическата енергия за Топлофикация София продължава да бъде с 10-20% по-висока, въпреки че голяма част от нея  не покрива критериите за ВКПЕТ.

Съгласно данните от регистъра на сертификатите за произход за електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, за 2012 г. само 7,3% от произведената от Топлофикация София електрическа енергия е призната за високоефективна, докато при останалите топлофикационни дружества цялото комбинирано производство е високоефективно. С промени в Закона за енергетиката, влезли в сила от 01.01.2012 беше удължен срокът за ползване на подобна привилегия до 2015-2016 г.,  в зависимост от началото на изпълнение на инвестиционната програма (преди или след 1.07.2012).

Преференциалните цени се определят на база индивидуални цени  на  производителите  и  добавка за високоефективно производство. Размерите на добавките са твърде различни за отделните топлофикации, без да е достатъчно ясно какви са критериите, водещи до подобни различия. В решението от месец декември на регулатора тяхното равнище остава  непроменено спрямо юли 2013.
F8505

Добавките за ВКПЕТ при топлофикационни централи на въглища са определени в размер на 17 лв/МВтч.

Промяната на индивидуалните  цени на електрическата енергия от ВКПЕТ се дължи на корекция в посока надолу на индивидуалните разходи на когенерациите. Понижението на индивидуалните цени, определени за топлофикационните дружества, е в диапазона 1,5-4,4% спрямо август 2013 (с изключение на Топлофикация Русе-11,4%).

При заводските централи, които произвеждат високоефективна комбинирана електрическа енергия също е налице намаление на преференциалните цени, поради корекцията на цените на въглищата и количеството енергия за собствени нужди и трансформация. Само за ТЕЦ "Брикел" има увеличение на цената поради промяна в цената на въглищата от Мини Марица Изток.

В мотивите си към ценовото решение ДКЕВР посочва два аргумента за направените корекции „ в моделите за ценообразуване“, а именно:

1. Необходимост от промяна на утвърдените през месец август 2013 цени на вносните въглища за централите, които използват това гориво като основно за производството на топлинна и електрическа енергия, поради отчетено понижение на международните борсови цени на въглищата

2. Съществуването на технологични възможности за намаляване на количествата енергия за собствени нужди и трансформация на мощностите за ВКПЕТ

Намаляването на собствените нужди на централите варира в широк диапазон – от над 30% за Далкия Варна, ЕВН Топлофикация Пловдив, ТФ Враца и ТФ Габрово до 14% за  Топлофикация София.

Топлофикационните дружества възразиха срещу намерението на регулатора да въведе тези корекции, засягащи технологичните параметри на работа на централите. Според тях намаляването на  количеството  на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация  изкуствено увеличава електрическата енергия за реализация, но без да се отчитат реалните потребности на инсталациите. ДКЕВР счете възраженията им за неоснователни.
Намалените цени на електрическа енергия за когенерациите неименуемо ще доведат до намаляване  на приходите на дружествата, без то да бъде компенсирано чрез увеличаване  на цените на топлинната енергия. При критично ниска норма на възвращаемост на капитала за топлофикационните дружества, същите ще бъдат принудени да работят на загуба.

Функционирането на топлофикациите в условията на загуба не е непозната ситуация за тях.  Въпросът е в това колко дълго могат да оцелеят. Цялостното финансово състояние на топлофикационния сектор в периода 2006-2010 е „лошо”, според собствените оценки на ДКЕВР, и свързано с отрицателен финансов резултат.  Едва през 2011 г.  секторът излезе с положителен финансов резултат, но явно не задълго.

Прилаганият от ДКЕВР настоящ подход към топлофикациите нито ги насърчава, нито им позволява да извършват инвестиции за подобряване на ефективността на производството и на преноса. Нещо повече, изненадващите  „лоши новини“ - промени на  технико-икономическите изисквания към тях поставя под въпрос  не само надеждното снабдяване на техните клиенти, но и оцеляването им, смятат експертите на института.

ДКЕВР
топлофикации
цени
По статията работи:

Георги Велев