Газпром обеща: Няма да пречи на конкуренцията при газовите доставки за Европа! Какво печели България?

Руският газов концерн се ангажира да не иска обезщетения от българските си партньори заради прекратяването на проекта „Южен поток“

Европейската комисия прикани днес всички страни, заинтересовани от урегулирането на отношенията с Газпром в ЕС в интерес на пазарния подход и конкуренцията, да представят становищата си по ангажиментите, поети от Газпром "за коригиране на рисковете за конкуренцията в ЕС". Уреждането на отношенията с Газпром касае всички страни в ЕС, тъй като към момента руският газов концерн доставя за европейските страни от порядъка на около 31% от общото количество природен газ.

Сред най-засегнатите от монопола на Газпром върху доставките на синьо гориво обаче са държавите в Централна и Източна Европа. А една от най-потърпевшите е България, за която Русия е единствен източник, а Газпром - единствен доставчик на природен газ.

След започналото антитръстово разследване на ЕК и проведените преговори Газпром пое официално ангажимента да отстрани всички договорни пречки пред свободния пренос на газ на централно- и източноевропейските газови пазари. Освен това дружеството се ангажира да предприеме активни стъпки за постигането на по-голяма интеграция на тези пазари  в срок от седем седмици след публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз.

Като вземе предвид всички получени коментари, Комисията ще приеме окончателно становище дали ангажиментите представляват задоволителен отговор на свързаните с конкуренцията опасения на Комисията, гласи съобщението на Европейската комисия, разпространено до медиите.

По мнението на енергийни експерти поетите от Газпром ангажименти са стъпка към въвеждането на новите правила за междуправителствените споразумение на страните от ЕС за внос на нефт и газ от трети страни, подготвени от ЕК.  Те предвиждат страните членки на ЕС да уведомяват предварително (преди сключване) Европейската комисия за междуправителствените споразумения в областта на нефта и газа със страни, които не са членки (трети страни). Очаква се Съветът на Европейския съюз да съгласува  окончателния вариант на документа с Европейската комисия на 23 март, стана ясно днес.

Как ангажиментите на Газпром ще доведат до ползи за пазара на газ в България?

Основните опасения на Комисията са, че Газпром е изолирал българския пазар на газ и вероятно е налагал прекомерно високи цени в България в сравнение със западноевропейските референтни стойности, особено в газоразпределителните центрове за втечнен газ.

Газпром е основен участник на българския пазар за продажба на газ на едро нагоре по веригата. Изолирането на българския газов пазар се дължеше отчасти на налаганите от Газпром териториални ограничения, които се съдържат в неговите договори за доставка на газ, сключени с клиенти от Централна и Източна Европа.

Друга причина, поради която не се извършваше свободен пренос на газ през българската граница, е липсата на междусистемни газопроводи и на споразумения за междусистемно свързване със съседните държави на съществуващите точки на междусистемно свързване. И наличието на междусистемни газопроводи, и сключването на споразумения за междусистемно свързване, могат дадат възможност за по-диверсифициран внос на газ.

И все пак, през последните години във функционирането на газовия пазар в България бе отбелязано известно подобрение. След като Комисията започна антитръстово производство, Газпром премахна изричната забрана за износ от всички свои договори за доставка в България, чийто срок все още не беше изтекъл.

Заради спада на цените на петрола цените, които Газпром налага съгласно действащия български договор за доставка, индексиран към цените на петрола, също намаляха.

Освен това през последните месеци българският и гръцкият оператор на преносни системи сключиха временно споразумение за междусистемно свързване на гръцко- българската точка на междусистемно свързване, за да може да се извършва обратен поток на газ от Гърция към България.

Сключването и изпълнението на споразумение за цялостно междусистемно свързване между Гърция и България обаче са затруднени заради някои разпоредби в договорите за доставка, сключени от Газпром с двете държави, както и заради договора на дружеството за транспорт на газ в България.

В този контекст ангажиментите на Газпром предоставят ясна рамка, която улеснява свободния пренос на газ през България и гарантира, че българските клиенти могат да получават газ на конкурентни цени сега и за в бъдеще. Освен това те допринасят активно за интегрирането на българския пазар на газ, включително чрез премахване на пречките пред сключването на посоченото по-горе споразумение за цялостно междусистемно свързване между Гърция и България.

- Гарантиране на конкурентни цени на българския газов пазар — Ако цената на петрола отново започне да се увеличава в бъдеще, цените на газа съгласно действащия български договор за доставка, индексиран към цените на петрола, също ще започнат да растат. В хода на разследването си Комисията установи, че невъзможността да се направи връзка с цените в конкурентните газоразпределителни възли е една от основните причини за по-високите цени в Централна и Източна Европа.

В резултат на ангажиментите, поети от Газпром, българските клиенти могат да бъдат сигурни, че плащаната от тях цена е конкурентна. Те ще могат да поискат предоговаряне на цената на газа за тях, ако тази цена се различава от ценовите референтни стойности в Западна Европа, включително цените в конкурентните газоразпределителни възли.

Това ще гарантира, че българските цени на газа са по-тясно обвързани с цените, определени в онези части на ЕС, в които има и други източници на газ и цените са конкурентни. Подобно преразглеждане на цените, заложено в договорите, ще се прави по-често и графикът за извършването му ще се рационализира. А един по-интегриран газов пазар в Централна и Източна Европа, за който ще допринесат ангажиментите на Газпром, е сам по себе си стимул за гарантирането на конкурентни цени.

- Оттегляне на исканията на Газпром във връзка с прекратяването на проекта „Южен поток“, получени чрез използване на пазарна позиция — Газпром се ангажира да не иска обезщетения от българските си партньори заради прекратяването на проекта „Южен поток“. Без да се засяга въпросът дали тези искания са били валидни на първо място, това ще даде на засегнатите български дружества така необходимата сигурност за бизнеса.

- Осигуряване на свободен пренос на газ през българските граници — Газпром окончателно ще премахне всички клаузи за сегметиране на пазара от договорите си за доставка на газ с клиенти от Централна и Източна Европа, включително, разбира се, с българските клиенти. Това ще даде възможност за извършването на свободен пренос на газ в Централна и Източна Европа. Българските клиенти ще могат да изнасят газ за други пазари в ЕС и да внасят газ от тях без никакви ограничения, произтичащи от договорите за доставка на Газпром.

- Улесняване на пазарните взаимовръзки между България и съседните държави от ЕС — Разпоредбите относно мониторинга и измерването на потреблението на газ в България, съдържащи се в договорите на Газпром за доставка и транспорт, допринесоха за изолирането на българския газов пазар от пазарите на газ в съседните държави от ЕС. Газпром пое ангажимента да внесе промени в съответните разпоредби от договорите, за да може да се извършва трансграничен пренос на газ в България. Това ще предостави на българския оператор на газопреносната инфраструктура контрол над трансграничните потоци на газ и ще улесни сключването на споразумения за междусистемно свързване между България и съседните ѝ държави от ЕС, по-специално Гърция.

- Създаване на възможности за по-голям пренос на газ към България — Понастоящем българските клиенти разполагат с ограничена възможност за търсене на алтернативни доставчици на газ, тъй като тези доставчици нямат достъп до инфраструктура, чрез която да могат да доставят препродадения газ до България. Ангажиментът на Газпром ще даде възможност за извършването на пренос на газ от други части на Централна и Източна Европа до България чрез операции, подобни на размяна. По този начин българските клиенти ще могат да търсят алтернативни доставчици на газ дори преди да бъде готова свързващата инфраструктура.


Газпром е най-големият доставчик на природен газ за редица държави в Централна и Източна Европа. През април 2015 г. Комисията изпрати изложение на възраженията, в което изрази предварителното си становище, че следвайки цялостна стратегия за разделяне на централно- и източноевропейските газови пазари, Газпром нарушава антитръстовите правила на ЕС.

Комисията смята, че предложените от Газпром ангажименти са достатъчни, за да разсеят опасенията ѝ по отношение на конкуренцията. Те спомагат за по-добрата интеграция на централно- и източноевропейските газови пазари, като улесняват трансграничния пренос на газ на конкурентни цени.

По-конкретно, Комисията счита, че ангажиментите на Газпром отговарят на целите ѝ във връзка с всяко отделно опасение за конкуренцията, а именно като гарантират, че:
- ограниченията за трансгранична препродажба на газ са окончателно премахнати;
- трансграничният пренос на газ на централно- и източноевропейските газови пазари е
улеснен;
- цените на газа в Централна и Източна Европа отразяват конкурентните ценови референтни стойности; и
- Газпром не може да се възползва от никакви предимства относно газовата инфраструктура, които получаваше от клиенти, възползвайки се от пазарната си позиция в областта на доставките на газ.

Сега Комисията приканва всички заинтересовани страни да представят становищата си относно ангажиментите в срок от седем седмици след публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз. Като вземе предвид всички получени коментари, Комисията ще приеме окончателно становище дали ангажиментите представляват задоволителен отговор на свързаните с конкуренцията опасения на Комисията.

Ако това е така, Комисията може да приеме решение, с което да превърне ангажиментите в правно обвързващи за Газпром (по силата на член 9 от Регламент на ЕС № 1/2003 относно антитръстовите правила). Ако дадено дружество нарушава своите ангажименти, Комисията може да наложи глоба в размер до 10 % от световния оборот на дружеството, без да се налага да доказва наличието на нарушение на антитръстовите правила на ЕС.

В по-общ план ефективната конкуренция на централно- и източноевропейските газови пазари не зависи единствено от прилагането на правилата на ЕС за конкуренцията, но и от инвестиции в диверсификацията на доставките на газ, целенасочено европейско и национално законодателство в областта на енергетиката и правилното му прилагане. Ето защо основен приоритет на Комисията е създаването на европейски енергиен съюз

Подробности относно ангажиментите на Газпром

В изложението на възраженията на Комисията бяха очертани три основни опасения по отношение на конкуренцията. Ангажиментите на Газпром разсейват тези опасения. Дружеството обещава да спазва тези ангажименти в продължение на осем години.
1) Позволяване на свободния пренос на газ в Централна и Източна Европа.
Комисията е загрижена, че дружеството Газпром е наложило териториални ограничения в споразуменията си за доставка с търговци на едро и някои промишлени клиенти в осем държави членки (България, Чешката република, Естония, Латвия, Литва, Полша, Унгария и Словакия).
Тези ограничения пречат на свободната търговия с газ в Централна и Източна Европа.
Газпром пое ангажимента да отстрани всички договорни пречки пред свободния пренос на газ на централно- и източноевропейските газови пазари. Освен това дружеството се ангажира да предприеме активни стъпки за постигането на по-голяма интеграция на тези пазари:

- Премахване на сегментацията на пазара - Газпром ще премахне всички преки и непреки договорни ограничения, които възпрепятстват клиентите му да препродават в чужбина закупения газ или правят тази препродажба икономически по-непривлекателна за клиентите.
Това означава, че освен премахването на ограниченията върху препродажбата на газ (напр. забрани за износ, клаузи за местоназначение) Газпром ще премахне всички клаузи, които намаляват бизнес стимулите за клиентите му да препродават газ (например клаузите, според които Газпром ще получи дял от печалбата при препродажба). Също така Газпром няма да въвежда отново такива клаузи в бъдеще.

- Улесняване на пазарните междусистемни връзки с България — Разпоредбите на договорите на Газпром за мониторинга и измерването на газ са изолирали българския пазар на газ от газовите пазари на съседните държави от ЕС. Газпром се ангажира да направи промени в съответните договори. Това ще предостави на българския оператор на газопреносната инфраструктура контрол над трансграничните потоци на газ и ще улесни сключването на споразумения за междусистемно свързване между България и съседните ѝ държави от ЕС, по- специално Гърция.

- Създаване на възможности за повече потоци на газ към балтийските държави и България — Ако клиентите искат да препродадат газ отвъд националните си граници, те се нуждаят от достъп до газова инфраструктура, за да доставят газа. България и балтийските държави понастоящем нямат достъп до такива междусистемни връзки със своите съседи от ЕС. Газпром пое ангажимент да даде на съответните клиенти в Унгария, Полша и Словакия възможност да поискат доставката на целия договорен газ или на част от него да се извършва до входни пунктове в балтийските държави и България. Това ще позволи на тези клиенти да търсят нови бизнес възможности в балтийските държави и България, дори преди да бъде готова свързващата газова инфраструктура. На Газпром ще бъде разрешено да начислява фиксирана и прозрачна такса за услугата, съответстваща на таксата, която дружеството би начислило по принцип за подобна услуга на пазара.

2) Гарантиране на конкурентни цени на газ в Централна и Източна Европа
Комисията се опасяваше, че териториалните ограничения са позволили на Газпром да раздели пазара, в резултат на което дружеството вероятно е успяло да прилага политика на прекомерно високи цени в пет държави членки (България, Естония, Латвия, Литва и Полша).
Газпром пое ангажимент да въведе редица важни промени в своите договорни клаузи за преразглеждане на цените, за да осигури конкурентни цени на газа на тези газови пазари:
- Цени на газа, свързани с конкурентни референтни стойности:Газпром ще въведе конкурентни референтни стойности, включително за цените в западноевропейските газоразпределителни възли, в клаузите за преразглеждане на цените в договорите с клиенти в петте държави членки. Клаузите за преразглеждане на цените позволяват на потребителите да поискат промени в цената на природния газ. Ангажиментите ще дадат на клиентите изрично договорно право да задействат преразглеждане на цените, когато плащаните от тях цени започнат да се различават от конкурентните ценови референтни стойности. Това ще гарантира конкурентните цени на газа в тези региони в бъдеще.
- По-често и ефективно преразглеждане на цените:Газпром ще увеличи честотата и темпото на преразглеждане на цените. За тези договори, например в балтийските държави, в които не съществуват клаузи за преразглеждане на цената, Газпром ще въведе клаузи, отразяващи горепосочените елементи.

3) Оттегляне на искания, получени чрез използване на господстващото му положение на пазара
- На последно място, Комисията е загрижена, че Газпром се възползва от господстващото си положение на пазара за доставки на газ, за да придобие предимства, свързани с достъпа до газовата инфраструктура или с контрола върху нея. В изложението на възраженията бяха изразени опасения във връзка с проекта „Южен поток“ в България и тръбопровода „Ямал“ в Полша.
- Оттегляне на исканията на Газпром — Що се отнася до проекта „Южен поток“, Газпром се ангажира да не иска обезщетения от българските си партньори заради прекратяването на проекта. Това не засяга въпроса дали тези претенции биха били въобще валидни.
- Що се отнася до тръбопровода „Ямал“, разследването на Комисията показа, че ситуацията не може да се промени от тази антитръстова процедура поради ефекта от междуправителствено споразумение между Полша и Русия.

За да се разглеждат по-добре бъдещите международни споразумения, Комисията внесе през февруари 2016 г. законодателно предложение, според което междуправителствените споразумения ще подлежат на предварителен контрол от страна на Комисията. Предложението беше прието от Европейския парламент на 2 март 2017 г. и сега предстои да бъде разгледано от Съвета.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
1 коментари
  • 2 0
    1
    Тони Найка
    Газпром премахва реекспорта на газ, но налага такса пренос на газ до нова точка. Таксата е 16 евро/1000 м3. С тази такса този газ Булгаргаз или друг търговец няма как да го пласира дори в съседни държави, а какво остава за други такива.
    Напиши отговор