НАЧАЛО » анализи

ВЕИ между националните особености, Парижкото споразумение и крайните амбиции

fb
3E news
fb
23-04-2018 09:02:00
fb

Поправките в Закона за енергетиката ще бъдат във фокуса на комисията по енергетика през тази седмица. В случай на единодушие по време на обсъждането във вторник, измененията ще бъдат внесени в четвъртък в пленарна зала. В процес на подготовка е текст, който да даде възможност при нови инвестиции във ВЕИ за продажба на произведената от тях електроенергия не само през борсата, а и чрез дългосрочни договори с потребители.

При нас новите инвестиции във ВЕИ са препятствие, защото финансиращите институции изискват договор. Затова се смята,  задължението за продажба през борсата не трябва да е  задължително, а да им се даде възможност да сключват договори, за продажба, за да могат да се гарантират възвръщаемостта на инвестициите пред финансиращите институции, обясни Делян Добрев. Председателят на комисията по енергетика към парламента участва в края на миналата седмица във форума, организиран от БФА "Пазарната интеграция на ВЕИ и преходът към чиста енергия".

На европейско ниво вече се работи върху механизма за статистически прехвърляния между държавите-членки, като възможност за изпълнение на националните цели за дял на ВЕИ. Механизмът обаче още остава неуточнен, а на този етап предложението е за платформа за трансфер на производство от ВЕИ между държави, които не са изпълнили целите си и такива, които са ги изпълнили. Моделът засега се базира на успешен опит между Естония и Литва.

Все по-високи изисквания, или все по-високи цели ?


Наскоро Shell даде гласност на  новия си сценарий за световното енергийно развитие, който предполага постигането на целите, посочени в Парижкото споразумение за климата (спирана не нарастването на глобалната температура до ниво „значително под два градуса по Целзий“).
Според авторите на сценария, наречен Sky, осъществяването му изисква пренастройване на цялата глобална икономика през следващите 50 години. Той предвижда, пикът на петрола да настъпи  през 2025 г., а на природният газ през тридесетте година на настоящото столетие, както и доближаване на изхвърлянето на парните газове до нулата. За  Shell развитието на подобно събитие е предизвикателство, въпреки че компанията може да е успешна и при новите условия.  Самата компания подчертава, че сценариите, които подготвя не са предназначени за прогнозиране на водещите събития или резултати, а за разширяване на погледа на управляващите.

Пътят, мерките, решенията не са само постигане на нулеви емисии, а постигане и на такава икономика. Това коментира  David Hone при представяне на сценария в рамките на дискусията, организирана от Politico, част от поредицата от събития в рамките на председателството на България на Съвета на ЕС.  

Този сценарий носи много предизвикателства за обществото – първо институциите да функционират толкова добре, че да действат на база на споделяне от страна на обществото. Изискват силно лидерство. Единствено действието на тези институции може да доведе до постигане на целите на този сценарий. Първо е важно нагласата на потребителите, промяната на нагласата за покупки. Свен това сценарият разчита на промяна на темпа на търсенето, а съответно и на потреблението на изкопаеми горива. Един от факторите е водената политика.
Основният лост за промяна е използването на повече електроенергия. Сценарият предполага постигане на по-голям дял на потреблението на електроенергия. Но на базата на ВЕИ на алтернативните горива, които да помогнат на тези сектори, които не могат да бъдат електрифицирани толкова бързо.

По отношение на емисиите, в сценария Sky се залага на улавяне и съхранение на СО2. Много важна и съпътстваща цел е  прекъсване на обезлесяването.

Сценарият е много амбициозен, с много предизвикателства и изисква синхронизиране на мерките в различните сектори. Много важна част от сценария е социална справедливост, която касае преминаването от сектори, които ще се затварят към нови, ставащи все по-актуални.

Пътната карта на IRENA

Международната агенция за възобновяема енергетика (IRENA) публикува буквално преди дни поредният си документ - „Глобална енергийна трансформация: пътна карта до 2050 година“  (Global Energy Transformation: A Roadmap to 2050).

http://irena.org/publications/2018/Apr/Global-Energy-Transition-A-Roadmap-to-2050

В документът се разглежда сценарий за енергийно развитие, при осъществяването, на който ще се изпълнят целите на Парижкото споразумение за климата. Описват се и условията за постигане на тези цели. Предполага се, че съчетанието за развитието на ВЕИ и мерките за увеличаване на енергийната ефективност ще доведат до намаляване на над 90 % на изхвърлянията на СО2, което е от значение за изпълнение на целите на Споразумението. Според IRENA именно съчетанието на ВЕИ и енергийната ефективност е най-сигурен и оптимален от социално-икономическа гледна точка.

От технологична гледна точка задържането на глобалното затопляне на нивото от 2 градуса Целзий от доиндустриалното ниво е възможно. Освен това този път на развитие е най-рационален и от икономическа, социална и екологична гледна точка. За това обаче е необходима дълбока трансформация на световната енергийна система.

Дела на възобновяемите енергийни източници на енергия в световното крайно потребление на енергия трябва да нарасне към 2050 г. от настоящите 18 % до 65 %.

Енергоемкостта на глобалната икономика трябва да се свие почти с две трети (понижение от 2,8 % годишно),  което ще задържи световното потребление на първична енергия под нивото от 2015 г.

Това е постижимо, независимо от ръстът на населението и икономиката, смятат авторите на доклада.

В електроенергетиката за същия този период делът на ВЕИ трябва да се увеличи от сегашната под една четвърт до 85 %, основно за сметка на развитието на слънчевата и вятърната енергетика. При това установената мощност на електроцентралите, работещи на основата на ВЕИ ще надхвърли 16500 ГВт..

Независимо, че и сега в електроенергетиката се наблюдава очевиден тренд на декарбонизацията, прогресът трябва да бъде ускорен. За постигането на нисковъглеродна енергетика, увеличението на дела на електричеството в  крайното енергопотребление трябва да нарасне с около 20 % през 2015 г. до 40 % през 2050 г.

В сектора на транспорта, дела на електричеството в потреблението на енергия трябва да нарасне до 33 %, а дела на ВЕИ – до 58 %. Освен това на глобално ниво, електромобилите трябва да се увеличат до 965 млн. броя.

Глобалната енергийна трансформация има социално икономически смисъл. В периодът 2025- 2050 г. тя ще осигури допълнителен ръст на световния БВП от 11,5 % годишно в сравнение с Reference Case. Броят на новите работни места, създадени в сектора на ВЕИ и енергийната ефективност ще надхвърли загубата на работните места в секторите свързани с добива и преработката на изкопаеми горива.

Цената на прехода обаче няма да е никак евтина. Според оценката на IRENA в сравнение с настоящата траектория на развитие  Reference Case ще бъдат необходими допълнителни средства в енергийния сектор и то от порядъка на 27 трилиона долара за целия период до 2050 г.

Пътната карта на IRENA е базирана на данните досега. През тази година агенцията ще започне и изготвяне на нов доклад, като в частност ще бъде обърнато внимание на възможностите на България, която според специалисти от сектора разполага със сериозни възможности.

Къде сме ние

Пазарна интеграция на ВЕИ в крайната електроенергийно потребление е от ключово значение за либерализацията на електроенергийния пазар в България.  Постигнатият дял в крайното електроенергийно потребление на страната вече е 18,2 %., като  основно се дължи  на дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия по преференциални цени, с приоритетно диспечиране. Това съобщи от своя страна председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов по време на форума, организиран от Българската фотоволтаична асоциация (БФА) в края на миналата седмица. Форумът се проведе в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС.
 

Общо инсталираната мощност ВЕИ в България е 12 070 МВт.
От тях 701 МВт, или  6 %  са от вятър, 1043 МВт или 9%  са мощностите от слънце.
От вода – 3204 МВт или 27 %, а от  биомаса - 78 МВт, или 1%  , или общо инсталираните мощности като процент съставляват 43 % . Досега с целите на са успели да се справят 17 държави в рамките на ЕС.  

Предстоящите промени в Закона да енергетиката дават възможност  всички производители на електроенергия над 4 МВт да се интегрират към свободния пазар  Моделът почива върху определяне на прогнозна пазарна цена за съответна група производители. Тя ще се определи на основата на базов товар и коригиращ коефициент, обясни Иванов. Базовият товар от своя страна ще се определя на база на сключени форуърдни сделки за следващ ценови период., а коригираният коефициент, като съотношение на постигнатата цел от съответната група производители и постигната цена на базов товар през предходната година на пазара ден напред.

Три са целите на пакета „Чиста енергия“ през следващото десетилетие – глобално лидерство на енергията от възобновяеми енергийни източници, конкурентност и енергийна ефективност, както и осигуряване на възможност за потребителите да се възползват от предимствата за производство и потребление на енергия от алтернативни източници, да продават излишъка, да планират разходите и приходите си.

Председателя на КЕВР направи преглед и на постигнати цени на световния пазар за различни енергийни източници, като обърна внимание на понижението на цената на ВЕИ за Германия през последните години с 46 %.

По думите на Матилде Вьорсдьорфер, постигнатото досега в сектора на ВЕИ от България не означава страната ни да спре, напротив трябва да продължи.

Рикардо Горини от IRENA от своя страна е категоричен, че постигането на 35 % ВЕИ през 2030 г. е в рамките на възможното. говорим не само за индустрия , но и за сградите. Технологиите вече съществуват и са конкурентни, обясни Горини, като наблегна на потенциала за страната ни.
По-рано пред изминалата седмица, експертът Юлиян Попов от своя страна обясни, че въпросът е в подобряване на свързването на мрежите, особено между страните от Западните Балкани. Самата концепция за регионален пазар тук не съществува. Когато започне да съществува нещата ще започнат и да се случват. В рамките на срещата по време на Българското председателство на Съвета на ЕС със страните от Западните Балкани  стана ясно, че проекти има, осъществени са и се строят и нови мощности, но страните страдат от липсата на инвестиции.  

Последствията

Изпълнението на Парижкото споразумение за климата на практика цели декарбонизация. Сценариите, предлагани по един или друг начин досега малко агресивно залагат единствено на ВЕИ. В същото време трябва да се признае, че атомната енергетика е сред източниците с най-малко емисии. Залагането на природния газ като вид преход също има негативи. Затварянето на въглищните централи няма да оставе без последствия.

Сценариите и по-точно на целта  80 % декарбонизация през 2050 г. само с перки и слънчеви панели трябва да бъдат внимателно осмислени. Не, че не е възможна. Става въпрос за прецизиране. Доказано е, че отиването в една крайност е изключително опасно. Производството на електроенергия трябва да бъде балансирано. Взимането на крайни решения, особено под натиск на привържениците на едни или други източници може да доведе до трудно поправими грешки.  Редно е преди взимането на крайното решение да се помисли за последствията, защото не става въпрос само за енергиен микс, производство на ток, а за процес, свързан с редица човешки дейности.

ВЕИ
Парижко споразумение за климата
Shell
IRENA
крайно енергийно потребление
По статията работи:

Маринела Арабаджиева