НАЧАЛО » анализи

Бум на екологичните отрасли в Европа

С ръст от 50 % те спадат към малкото сектори, отбелязали постоянен разцвет въпреки кризата, отбелязва доклад на Европейската агенция за околна среда

fb
3E news
fb
07-03-2015 04:38:00
fbПолитиката на ЕК по климата дава резултати - емисиите на парникови газове намаляха с 19 % спрямо 1990 г., докато в същото време икономиката на ЕС нарасна с 45 %. Това показва докладът „Европейската околна среда — състояние и перспективи за 2015 г.“  (SOER 2015), изготвен от Европейската агенция за околна среда, който е публикуван на страницата на ЕК.

Документът съдържа обобщена оценка на околната среда в Европа с данни на световно, регионално и национално равнище, както и сравнения между отделните държави. Той също така отправя ясно предупреждение за рисковете от влошаване на качеството на околната среда, което от своя страна би засегнало човешкото благосъстояние и благополучие.

"Виждам доклада за състоянието на околната среда за 2015 г. като „стартова линия“ на моя мандат. Докладът ясно показва, че политиките на ЕС в областта на околната среда носят ползи. Те спомагат и за създаването на работни места. Бурният растеж на екологосъобразната икономика, дори през най-тежките години на рецесия, е добър знак за конкурентоспособността на Европа. Трябва да продължим да сме бдителни, за да гарантираме, че добре прилаганата подходяща политика води до отлични резултати за околната среда както на сушата, така и в морето. Приоритет са инвестициите в нововъведения за запазване на благополучието и качеството на живот. Дългосрочните инвестиции, които правим днес, могат да осигурят благоденствието ни през 2050 г. в рамките на нашата планета", коментира европейският комисар по околна среда, морско дело и рибарство Кармену Вела.

В раздела за политиката по климата е посочено още, че ЕС е на път да изпълни своите цели по стратегията „ЕС 2020“ в областта на възобновяемата енергия. Подчертава се обаче, че прилаганите политики и мерки няма да бъдат достатъчни, за да се постигне по-дългосрочната цел за намаляване на емисиите на парникови газове с 80—95 % до 2050 г. така че европейската икономика да се превърне в нисковъглеродна.

Комисията вече реагира на този призив, като подготвя нови предложения за политики с цел намаление на емисиите с 40 % до 2030 г., което беше одобрено миналата година от Европейския съвет, припомнят от Европейската агенция за околната среда.

Качество на въздуха

Докладът показва, че днес дишаме много по-чист въздух, отколкото преди десетилетия. Емисиите на редица замърсители на въздуха, като например серен диоксид (SO2) и азотни оксиди (NOx), намаляха значително през последните десетилетия главно в резултат на европейското законодателство за качеството на въздуха. Но въпреки тези постижения лошото качество на въздуха си остава най-важната свързана с околната среда причина за преждевременна смърт в Европейския съюз. ЕС ще предложи изменен пакет от мерки за качеството на въздуха, за да осигури най-добрия подход за постигане на резултати в тази област.

Ефективно използване на ресурсите и кръгова икономика

От доклада става ясно, че за инвестициите в опазването на околната среда са налице солидни икономически основания. През периода 2000—2011 г. екологичните отрасли в ЕС отбелязаха ръст от 50 %, с което те спадат към малкото сектори, отбелязали постоянен разцвет въпреки кризата.

Докладът показва също така, че управлението на отпадъците се подобрява, въпреки че европейската икономика все още е далеч от кръговата, понеже твърде много отпадъци се депонират подземно и не е изчерпан потенциалът за рециклиране и за оползотворяване на енергията.

Комисията се стреми през 2015 г. да бъде възстановен балансът чрез пакет от амбициозни мерки за кръговата икономика — целта е да се повиши конкурентоспособността на европейската икономика с ефективно използване на ресурсите, като в допълнение към сектора на управление на отпадъците се обхванат редица икономически сектори, съобщават от ЕК.

За максимално оползотворяване на ресурсите се налага анализ на всички етапи от жизнения цикъл на продуктите — от добива на суровини през проектирането на продуктите и тяхното производство до разпределението и потреблението им; схеми за поправка и повторна употреба; управление на отпадъците и увеличаване на използването на вторични суровини, е посочено в документа.

Природа и биологично разнообразие

В доклада се подчертава, че Европа не успява да спре загубата на биологично разнообразие, тъй като продължават да изчезват местообитания на животни и растения. Особено застрашено е морското биологично разнообразие. През 2015 г. (година, посветена на природния капитал), Комисията ще допълни констатациите от доклада със задълбочен доклад за състоянието на природата. Той на свой ред ще послужи при средносрочния преглед на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие и при текущото оценяване на законодателството на ЕС в областта на опазването на природата, за да се подобри ефективността и се намали административната тежест.

Под мотото „Природата — нашето здраве, нашето богатство“ от трети до пети юни тази година в Брюксел ще се проведе „Зелената седмица“ — най-голямата годишна проява в Европейския съюз, посветена на политиката в областта на околната среда. Тя ще предостави възможност за размисъл относно начините, по които ЕС може да продължи усилията си за преодоляване на предстоящите предизвикателства пред природата и биологичното разнообразие, за да се осигури устойчив дългосрочен растеж и благоденствие, сочат от ЕК.

Управление на световния океан

В доклада се сочи, че Европа е изправена пред двойното предизвикателство да възстанови и защити екосистемите на нашите морета, като същевременно запази централното значение на морските и крайбрежните дейности за икономиката и обществото на ЕС.

ЕС се ангажира да управлява отговорно моретата и да поеме водеща роля в дискусиите по международното управление на световния океан. Тази година Европейската комисия ще започне процес на широки консултации, които да я подпомогнат в определянето на нейните следващи действия по управлението на световния океан. Успоредно с това ЕС ще продължи да работи с международните си партньори и световните институции като ООН, за да постигне широкообхватен политически ангажимент по тази цел, отбелязват от ЕК.

енергетика
екология
климат
биоразнообразие
Европейската агенция за околна среда
По статията работи:

Галина Александрова