БЕХ свива печалбата за деветмесечието, инвестира в устойчивост на дружествата

Във финансите на държавната енергетика има подобрение, но е все още крехко, показват отчетите за деветте месеца на 2017 г.

БЕХ ЕАД приключва деветте месеца на 2017 година с нетна  печалба преди данъци (EBT) в размер на 116,293 млн. лева. Отчита се намаление с 15,6% спрямо печалбата за същия период на 2016 г., когато държавния холдинг е бил с положителен финансов резултат от 137,843 млн. лева.  

В същото време приходите от дейността на държавния холдинг са нараснали с 38,8% - на 161 млн. лева при 116 млн. лева през деветмесечието на 2016 г. БЕХ отчита също 23%ръст на финансовите приходи до 112 млн. лева, което се дължи на лихвите от предоставени заеми за дъщерни дружества. Собственият капитал достига 3,8 млрд. лева, спрямо 3,7 млрд. лева за първите девет месеца на 2016 г.

Като основни причини за намалението на печалбата в отчета на БЕХ са посочени намалените приходи от дивидент и съучастия с 30 848 хил. лв. (26,7%). През 2017 г. няма промяна на ставката за отчисление от печалбата на държавните дружества и предприятия в полза на държавата, като същата остава 50%, посочват от холдинга.

Според експертите на БЕХ тази политика ще има положителни последици за финансовото здраве и устойчивостта на дружествата в холдинга в бъдеще.  "Това е фактор, който показва важна институционална подкрепа от страна на българската държава на такъв критичен и с висока социална значимост отрасъл, какъвто е енергетиката. Последователната и предвидима политика по отношение на дивидентните отчисления предполага запазването на ставката през 2018 г. и 2019 г., като по този начин се цели стабилизиране финансовото състояние на държавните дружества и предприятия, увеличаване на разполагаемия собствен капитал, който да се използва за инвестиции и продължаване на тяхното нормално функциониране", е записано в отчета.

Основна причина за намалението в размера на приходите от дивиденти е по-ниският нетен финансов резултат, отчетен от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД през
2016 г. (2015 г.: 82,4 млн. лв.; 2016 г.: 1,4 млн. лв.). Това е следствие на увеличените разходите, извършени през 2016 г., свързани с извършването на дейности по изследване на възможността за продължаване срока на експлоатация на 5 и 6 блок до 60 години, отбелязват от БЕХ.

"Булгартрансгаз" и ЕСО с принос за приходите от дивидент. Съществена роля за запазването на приходите от дивидент за енергийния холдинг, начислени към 30.09.2017 г., оказва дейността на двата независими преносни оператора на електропреносната и газопреносната мрежи през 2016 г. Финансовите резултати на двете дружества са традиционно високи, но през 2016 г. беше отчетено намаление на нетната печалба на „Булгартрансгаз“ с близо 27 млн. лв., спрямо отчетената през 2015 г., вследствие на отчетената загуба от обезценка на вземанията на дружеството от КТБ (в несъстоятелност). Това намаление бе компенсирано от ръста на нетния финансов резултат на ЕСО с близо 11 млн. лв., с което се смекчи негативният ефект от по-ниските дивидентни отчисления от „Булгартрансгаз“ ЕАД.

"Булгаргаз" живна и внася повече дивидент в холдинга, става ясно от отчета. Положителният марж на продажбите, изчислен като разлика между среднопретеглените доставни и продажни цени отчетен през 2016 г. спрямо 2015 г., както и увеличените количества продаден природен газ през годината, водят до ръст на нетния финансов резултат на „Булгаргаз“ ЕАД със 17 млн. лв. спрямо 2015 г., а оттам и до по- високите приходи за дивидент отчислен в полза на БЕХ.

"Мини Марица Изток" инвестира в нови откривки и устойчивост. През 2016 г. „Мини Марица Изток“ ЕАД предприе действия в посока стабилизиране на минните хоризонти, като ограничи количеството на добивани въглища за сметка на извършваната откривка. Основната цел бе коефициентът на устойчивост да бъде приведен в нужните референтни граници. По този начин се гарантира дългосрочната експлоатация на минните полета при запазване на сигурността на добива. От финансова гледна точка, това рефлектира в намаляване на приходите на дружеството от продажба на лигнитни въглища и увеличаване на разходите по извършване на откривни дейности, поради което дължимият дивидент от „Мини Марица Изток“  към БЕХ също бе намален, се отбелязва в отчета.

БНЕБ стартира с "отскок". През 2016 г. БНЕБ ЕАД реално стартира дейността си чрез въвеждането на борсовата платформа за търговия „ден напред“. Благодарение на това, БНЕБ ЕАД успя да реализира положителен финансов резултат от дейността си, което е показателно за потенциала на дружеството. С развитието на електроенергийния пазар в посока неговата пълна либерализация и въвеждането на пазара за двустранни договори и борсовата платформа за търговия „в рамките на деня“ БНЕБ ЕАД ще има все по-голяма значимост за организирането на търговията с електрическа енергия в страната, се подчертава в отчета.


Увеличени финансови приходи с 20 871 хил. лв. (22,9%).

Финансовите приходи за деветмесечието на 2017 г. са в размер на 112 032 хил. лв. и са формирани от:

- лихви по предоставени кредити на дъщерните дружества – Начислените лихви по предоставени кредити на дъщерните дружества в БЕХ Група са с най-голям относителен дял в стойността на финансовите приходи, към 30.09.2017 г., както и за деветмесечието на 2016 г. Делът им към 30.09.2017 г. е 89% от общите финансовите приходи, a за същия период на 2016 г. той е 86 %.

Към 30.09.2017 г. начислените лихви по предоставени кредити на дъщерните дружества са 99 733 хил. лв., (в това число 10 464 хил. лв. лихви за просрочие) и бележат ръст от 28% спрямо същия период на 2016 г. - 78 199 хил. лв. Основна причина за това е ръстът в размер на 22 088 хил. лв. в резултат от начислените приходи от лихви от НЕК ЕАД по сключения през месец април 2016 г. договор за предоставяне на целеви заем в размер на 521 625 хил. евро (1 020 210 хил. лв.).

Заемът бе предназначен за погасяване на стари задължения от НЕК  към „Ей И Ес Гълъбово”  и „КонтурГлобал Марица изток 3”, с което  влезнаха в сила условията на подписаните споразумения с НЕК  за изменение на дългосрочните договори за изкупуване на електрическа енергия от двете
централи. В края на 2016 г. срокът на кредита бе удължен от една на пет години, при променени лихвени нива, а главницата бе увеличена с присъщите разходи, направени от БЕХ, свързани с мостовия заем и облигационната емисия през 2016 г.

Към 30.09.2017 г. е отчетено и увеличение в размера на 2 755 хил. лв. в начислените лихви по предоставени заеми на ТЕЦ 2  спрямо същия период на 2016 г., което е следствие на отпуснатите през 2016 г. три заема в общ размер на 140 000 хил. лв. с цел финансиране на дейността и погасяване задължения на дъщерното дружество.

 лихви от „Топлофикация София“ ЕАД – в резултат на подписаното през 2015 г. Споразумение за новиране и разсрочване на задълженията на „Топлофикация- София“ ЕАД към БЕХ ЕАД, текущо БЕХ ЕАД отчита приходи от лихви върху дължимите суми, като към 30.09.2017 г. техният размер е 12 199 хил. лв.  Ефектът от приложените мерки за стабилизиране на финансовото състояние на топлофикационното дружество е, че същото успява да покрива текущо своите задължения към БЕХ ЕАД.

 други приходи – 3 хил. лв., формирани от приходи от лихви по банкови сметки на холдинга.

Намалени оперативни разходи с 2 161 хил. лв. (28,9%)

Към 30.09.2017 г. стойността на отчетените оперативни разходи по всички икономически елементи е сравнително по-ниска спрямо същия период на 2016 г., сочат от БЕХ

 Най-голямо намаление се отчита в разходите за външни услуги  – 1 960 хил. лв. Основната причина е редуцирането на разходите за консултантски услуги с 1 673 хил. лв., или 56%, спрямо размерът им за деветте месеца на 2016 г. Намалението на разходите за консултантски услуги се дължи от една страна на по-ниската ангажираност на консултантите, оказващи юридически и правни услуги по образуваните срещу БЕХ ЕАД и дъщерните му дружества дела от Европейската комисия. От друга страна, към 30.09.2016 г. бяха отчетени значителни по размер консултантски услуги с еднократен характер, свързани с актуализиране на политиките за управление на риска и изготвяне на политики за управление на инвестициите и проектите на БЕХ ЕАД и дружествата в групата, както и консултантски услуги по споразумения със Световната банка (СБ).

По едното споразумение СБ извърши анализ и оценка на електроенергийния сектор на България и представи доклад с предложения за финансово стабилизиране на сектора и преходен модел за либерализация на пазара.

По второто споразумение, което е продължение и допълнение на първото, СБ разработи подробна пътна карта за реализация на програмата за реформа на енергийния сектор съгласно предложения модел за либерализация и извърши анализ на възможностите за разпределение на ефекта от корекциите в тарифите за битови потребители и за прилагане на адекватни механизми за социална защита на уязвимите битови потребители в България. Изпълнението на втория договор приключи през първото тримесечие на 2017 г. Разработените материали ще спомогнат на БЕХ  да разшири своята стратегия за финансово стабилизиране, възстановяване и подкрепа на либерализацията на сектор „Енергетика“.

По-високи разходи за консултантски услуги са свързани със сключения на 15.03.2016 г. договор с втора рейтингова агенция Муудис (Moody’s) за присъждане и поддържане на международен кредитен рейтинг на БЕХ ЕАД, както и за присъждане и поддържане на кредитен рейтинг на втората облигационна емисия, успешно пласирана в началото на месец август 2016 г.

Намалени са и разходите за материали - със 7 хил. лева и за персонал - със  със 138 хил. лв. (4,8%), спрямо деветмесечието на 2016 г.

Ръст на финансовите разходи с 14 846 хил. лв. (24,8 %)

Основната причина за отчетения ръст на финансовите разходи през анализирания период за 2017 г. е поетият допълнителен външен дълг чрез пласираната облигационна емисия през август 2016 г. в размер на 550 млн. евро. Ефектът от начислените лихви, свързани с  емитирането на втората облигационна емисия върху финансовите разходи за деветмесечието на 2017 г. в сравнение с отчетените по нея финансови разходи към 30.09.2016 г. е ръст от 33 116 хил. лв.


Друга причина за изменението на финансовите разходи е това, че към 30.09.2016 г. са начислени разходи в размер на 18 317 хил. лв., които са свързани с мостовия заем отпуснат от консорциум от банки на БЕХ ЕАД на 25.04.2016 г. (вкл. амортизации), докато към 30.09.2017 г. тези финансови разходи не са проявени. Чрез получения мостови заем в размер на 535 млн. евро бе осигурено финансиране на НЕК ЕАД, което бе от критична важност за разплащане на просрочените задължения на обществения доставчик към двете топлоелектрически централи от Маришкия басейн и влизане в сила на договореностите за намаляване цената на разполагаемост, отбелязват от холдинга.


Накратко за дъщерните дружества


АЕЦ "Козлодуй"  - отчетът показва финансово стабилизиране. Дружеството приключва деветмесечието със 102 млн. лева печалба срещу 39 млн. лева за същия период на миналата година. Приходите на атомната централа са нараснали с 6,6% до 678 млн. лева, като в същото време има намаление с 3,7% на разходите до 573 млн. лева.

Близо 9 млн. лв. от разходите през това деветмесечие са за удължаването на срока на експлоатация на V блок и VI блокове на централата. V блок днес получава подновения си лиценз от АЯР, с който ще може да работи още 10 години.

След издължаването от страна на НЕК за минали доставки, паричните средства също се увеличават - от 123 млн. лева на 189 млн. лева. Освен от покритите дългонве на НЕК този ръст е резултат и по-добрата пазарна среда и по-добрата събираемост на средствата, е отбелязано в отчета на НЕК.

Финансовото състояние на АЕЦ се стабилизира през деветте месеца на 2017-та, въпреки че за периода производството на еленергия намалява с 5,1% - до 11,6 тераватчаса /главно заради ремонта по V блок през пролетта/. Решаващ фактор за това се оказват  по-добрите цени на пазара на електрическа енергия.

НЕК ЕАД продължава да топи загубата и да повишава приходите, показва отчетът на дружеството.  В същото време обаче се отчита ръст на дългосрочните задължения на електрокомпанията обществен доставчик.

Дружеството дължи 1,9 млрд. лева на свързани лица, спрямо 1,8 млрд. лева за същия период на 2016 г.В края на септември дългосрочните задължения на НЕК вече надхвърлят 3,02 млрд. лева, спрямо 2,93 млрд. лева за 2016 г.

Приходите от дейността на НЕК са се вдигнали с 2% до 2,29 млрд. лева. Разходите намаляват с 0,7% до 2,38 млрд. лева. Дружеството е на загуба от 90 млн. лева, което е добро постижение на фона на загубата от 154 млн. лева за първите девет месеца на 2016 г. Компанията обаче все още изпитва затруднения при разплащанията към доставчици, както и при погасяването на кредитите към БЕХ.

ТЕЦ "Марица Изток 2"  увеличава  загубата си - за деветте месеца на тази година тя стига 83 млн. лева, при 78 млн. лева за същия период на миналата година.

На практика дружеството повишава приходите от основната си дейност с 16,7% до 448,9 млн. лева. Произведената от централата електроенергия достига 5,9 тераватчаса, което е увеличение от 17,5 на сто. Дружеството е продало с 260% повече електроенергия през БНЕБ при постигнати много добри ценови равнища.

В същото време обаче ТЕЦ-ът увеличава разходите за дейността си до 521,5 млн. лева, при 444 млн. лева през същия период на миналата година. Като основна причина е посочено  почти двойното увеличение на плащанията  за емисии  - общо 89,1 млн. лева за деветмесечието. Безплатните СО2 -квоти за държавния ТЕЦ през тази година са по-малко, като в същото време се отчита ръст при цената на пазара на емисии.

"Булгаргаз" отчита печалба от 1 млн. лева. Това е значително понижение спрямо деветмесечието на 2016 г., когато  печалбата беше 36 млн. лева.

Всъщност дружеството е работило при благоприятна пазарна ситуация с нарастващо потребление, особено в секторите отраслите "Енергетика", химическата индустрия и газоразпределителните дружества. В резултат доставките са нараснали с  8,5% до 2,3 млрд. куб. метра.

Съпоставимо с пазарните условия приходите на "Булгаргаз" са се повишили със 7% до 784 млн. лева.  Разходите на дружеството обаче са нараснали значително - с 12% на годишна база до 763 млн. лева. С 10 млн. лева намаляват и паричните наличности, които вече са 41 млн. лева.

"Булгартрансгаз" отчита намаляване на печалбата - в края на септември тя е 46,9 млн. лева, спрямо 59,9 млн. лева за същия период на 2016 г. Приходите от дейността на газопреносния оператор леко се увеличават - с  5,3% до 256 млн. лева. Разходите са в размер на 204 млн. лева и са се увеличили с 15%.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари