НАЧАЛО » анализи

Природният газ ще се търгува по нови правила от тази пролет

fb
3E news
fb
21-01-2014 03:11:00
fb

След старта на балансиращия пазар на електроенергия, в края на януари или началото на февруари ще влязат в сила и нови правила за търговията с природен газ. Това стана ясно по време на днешното Ззаседание на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. 

Проектът предвижда да бъде регистриран балансьор на пазара на газ, който ще поема дисбалансите в системата, когато заявените количества за доставка на синьо гориво не отговарят на реалната консумация. Очакваше се тази функция да се поеме от "Булгартрансгаз", но не е изключено да бъдат обсъдени и други варианти.

Правилата за сключване на сделки и за балансиране на пазара на природен газ се обсъждат от няколко месеца и вече са на финална права. Компаниите, търгуващи с природен газ у нас са съгласни с  по-голяма част от правилата. Забележки има, като в хода на обсъждането се очква да настъпи корекция в някои от текстовете. На закрито заседание на 17 февруари ДКЕВР ще се произнесе по окончателните текстове.

Новите правила касаят въвеждането на новата "фигура" на балансьор на мрежата. Това ще бъде юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или с аналогична регистрация в страна от Европейския съюз. То ще може да закупува и продава природен газ за балансиране. Балансьорът за съществуващите газопреносни мрежи ще се определя от ДКЕВР в шестмесечен срок от влизане в сила на правилала. Впоследствие балансьорът ще трябва да предприеме стъпки за организиране на борсова търговия с природен газ.

Предвижда се сделките с природен газ за балансиране на пазара да се сключват между ползвателите на газопреносната мрежа от една страна и балансьора от друга или между различни ползватели в рамките на газовия ден.

Сделките ще се администрират от Оператора на газопреносната мрежа. Ползвателите ще правят заявки пред Оператора, който или ще ги отхвърля, или ще ги одобрява.

Балансьорът ще може да сключва сделки за продажба/покупка на балансираща енергия с ползвателите на мрежата. Това ще става на цени, които ще се определят на база на специална Методика. Този документ ще определя надбавка върху продажната цена и намаление от покупната цена в съответствие с необходимите инвестиции и присъщи разходи на балансьора за балансирането на пазара на природен газ, сключването и изпълнението на сделките.

Правилата, аналогично на тези за електроенергийния пазар предвиждат и нови Общи условия ( Общите условия на договорите за продажба и покупка на природен газ от балансьора). Те ще  включват и изискване за учредяване и поддържане в полза на балансьора на финансова гаранция.

Текстовете, предложени от ДКЕВР предизвикаха някои коментари от страна на представители на газовия сектор. Представителите на „Булгартрансгаз” заявиха, че ще искат по-пълна и ясно определение в частта търговското балансиране.

Според Константин Стаменов от БФИЕК в правилата трябва да се разпишат  мерки срещу собственици на директни газопроводи, които не ги поддържат в изправност.

Спорен е и текста с това какво да се случва с неконсумирания газ. Според Стаменов той трябва да остане като технологична загуба на компанията доставчик, или да се третира като технически газ. Пола Найденова от „Дексиа” коментира, че е редно този текст да се прецизира много добре. Според нея добивното пердприятие би трябвало да преценява най-добре за кого да са по-големи и за кого по-малки доставките, за да не се  получават небаланси.

По думите на Найденова трябва да има също така гратисен период от 1 година за въвеждането на балансиращ пазар, за да се види как работи.Константин Стаменов, който се присъедини към това виждане предложи да се правят и сухи тренировки преди да се мине към реално работещ балансиращ пазар. 

ДКЕВР предлага също така балансьор на мрежата да бъде избран 6 месеца след като бъдат въведени тези правила. Този текст обаче също ще претърпи преработка, стана ясно от коментарите в рамките на заседанието. Според Найденова много е важно кой ще е балансьорът на пазара. Нашето предложение е това да е „Булгартрансгаз”, каза тя, като припомни, че балансьорът не работи за печалба, а само за покриване на разходите.

На този етап от „Булгартрансгаз” обаче не са съгласни с това. Трябва да припомним, че влизане на дружеството в такава роля не е съвсем в нормите на третия енергиен пакет, а и извън лицензията на Булгартрансгаз.

Възможно е обаче в ролята на балансьор да влезе "Булгаргаз", но за целта трябва да бъдат изчистени всички дългове към дружеството. Всъщност новите правила ще променят напълно досегашната роля на газовото дружество, но е странно че по този въпрос се мълчи. 

Едно от съществените възражение на Найденова е свързано с текст, който предвижда сключването на договори за пренос, разпределение, доставка и съхранение на природен газ при регулирани от ДКЕВР цени. Това противоречи на закона за енергетиката, но може да е и техническа грешка и се надявм да е така, каза тя. Възражения има и по отношение на текстовете, касаещи условията за еднократно прекратяване на договорите. Според текста на ДКЕВР - договорите по сделките за доставка на природен газ с обществения доставчик, търговците и крайните снабдители следва да съдържат най-малко следните данни: условия за едностранно прекратяване на договора от страна на клиента без заплащане на допълнителни такси и/или санкции.

От страна на бизнеса коментираха, че това може да пречи на навлизането на пазара на газ на нови търговци.

Според Ненка Шуманова от Асоциацията на топлофикационните дружества обхвата на правилата трябва да се разшири върху всички клиенти. По думите й  трябва да има и методика за балансиране на мрежата. Шуманова поиска да с регламентира и качеството на природния газ, както и възможностите за оспорването му.

Правилата за балансиращ пазар на природен газ са изключително важни, тъй като реално те са първата съществена стъпка към пълната либерализация. Установяването им ще даде възможност не само за определяне на цената на пазарен принцип, но и за по-голям достъп до мрежата на промишлените потребители. Правилата за балансиране при всички случаи ще имат положителен ефект и върху газификацията на страната. 

 

ДКЕВР
природен газ
балансиращ пазар
По статията работи:

Маринела Арабаджиева