НАЧАЛО » Интервюта

Константин Константинов, изп.директор на IBEX: Актуализираните правила на БНЕБ облекчават участието на борсовия пазар за изрядните компании

fb
3E news
fb
29-04-2020 08:04:08
fb

Константин Константинов е магистър електроинженер от Технически университет в София и магистър по информационни системи от СУ „Св. Климент Охридски“. Средно образование получава в Националната финансово-стопанска гимназия в София.

Кариерата му в енергийния отрасъл започва в „Електроразпределение Столично“ ЕАД, където в периода 2003-2005 г. работи като специалист по Географски информационни системи. От 2005 до 2013 г. е част от екипа на „Енемона Ютилитис“ ЕАД, където е член на управителния съвет и заместник-изпълнителен директор. След това продължава професионалното си развитие като директор „Търговия с електрическа енергия“ в НЕК ЕАД, където е и член на Управителния съвет на NECO S.A.

Константинов е изпълнителен директор на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД от нейното създаване през януари 2014 г.

Господин Константинов, на 15 април в КЕВР бе обсъден актуализираният проект на „Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия“. Какви са новите моменти?

На 8 октомври 2019 г. в Държавен вестник бяха обнародвани промени, които задължиха „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) в едномесечен срок от влизането в сила на измененията да внесе за одобрение в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) правила за работа на борсовия пазар на електрическа енергия. БНЕБ спази законоустановения срок, като след получени указания от страна на регулатора бяха извършени актуализации и финалният вариант, който беше представен за обществено обсъждане, представлява проект на единни Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия. Този проект обединява действащите към момента Правила за работа на организиран борсов пазар, Правила за работа на пазарен сегмент „В рамките на деня“, Правила за работа на пазарен сегмент „Ден напред“, Правилата за работа на централизиран пазар за двустранни договори, Правилата за сетълмент и Правилата за поведение или общо шест документа, които са обединени в предложния проект. Изготвянето на единните правила предостави възможност за актуализиране на част от разпоредбите, така че те да отразяват адекватно развитието на борсовия пазар на електрическа енергия.

По отношение на промените, няколко са основните нови моменти, които бих искал да отбележа. Първият от тях е свързан с договорните отношения между търговските участници и БНЕБ. В момента търговските участници сключват два отделни договора – един за участие на спот пазарите и един за участие на централизирания пазар за двустранни договори. С проекта на единните Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия се въвежда един договор за участие, като е предвиден срок от 3 месеца, в който търговските участници ще могат да сключат с БНЕБ новия единен договор, чийто образец ще бъде публикуван на интернет сайта на Борсовия оператор.

По отношение на спот пазарите, бих искал да акцентирам, че в проекта на Правилата е предвидено отпадането на възможността търговските участници да искат анулиране на сделки, сключени след погрешно подадени оферти - т.нар. Mistrade, на пазарен сегмент „В рамките на деня“. Тази промяна е обусловена от присъединяването ни към Единния европейски пазар „В рамките на деня“, което се случи през ноември 2019 г. Това е изключително важно за активните търговски участници. Борсовият оператор ги призовава активно да ползват защитните механизми на системата за търговия (функционалностите „Warning preference“, „Limit preference“ и „Highest quantity“). По този начин, всеки борсов играч самоограничава максималните цени и количества по сделките, които валидира в търговската система, с което се свежда до минимум вероятността от неволни грешки по време на търговията.

Най-много промени са предложени по отношение на пазарния сегмент за дългосрочни договори, който от „Централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори“ се преименува на пазарен сегмент „Двустранни договори“. Едно от измененията е свързано с увеличаване от 7 на 12 броя на търговете, които ще могат да се провеждат в рамките на един ден. Търговете ще се провеждат на всеки 30 минути, като продължителността на всеки търг се намалява от сегашните 20 минути на 10 минути. Предвидили сме инициирането на търг от страна на търговските участници да става само онлайн, съгласно инструкция, която БНЕБ ще публикува на сайта си. По този начин времето, което отнема сега инициирането на един търг, ще се съкрати чувствително. Всичко това изисква сериозна техническа подготовка, основната част от която вече е извършена. Наред с това, обаче е необходима и пренастройка на системата за търговия, поради което помолихме регулатора да предвиди допълнителен срок за отложено влизане на промените, след тяхното одобряване от КЕВР и обнародването им в Държавен вестник, за което време да бъде завършена техническата подготовка за въвеждане на промените.

Във връзка с увеличения брой на търговете са предвидени и промени, свързани с часовите интервали. Занапред последният търг за деня ще се провежда в 15:30 часа местно време, вместо в 16:00 часа, както е сега. Съкратен е и срокът за подаване на искане за анулиране на търг – до 14:30 часа на предходния ден, вместо до 17:00 часа.

Друга важна промяна по отношение на пазарен сегмент „Двустранни договори“ е свързана с минималното обезпечение, което е в размер на 75 000 лева. То вече ще може да се използва от търговските участници като обезпечение за иницииране на търг и за участие в търгове. В момента минималното обезпечение е блокирано и не може да се използва с тази цел. Това ще облекчи финансово търговските участници, особено по-малките компании на този пазарен сегмент.

Новост за сегмент „Двустранни договори“ е и различаването на два статуса на търговските участници – „регистриран“ и „активен“. Търговският участник ще придобива статус „активен“ на този сегмент и ще може да търгува, ако има най-малко 5 контрагента в списъка си „Допустими контрагенти“. Това означава да има сключен Стандартизиран договор за покупко-продажба на електрическа енергия (СДППЕ) с най-малко пет други търговски участници. В момента няма изискване към броя контрагенти и всеки търговски участник може да инициира и да участва в търгове при наличие на един контрагент в списъка си с одобрени контрагенти. Смятаме, че по този начин ще се създадат условия за засилване на конкуренцията на този пазарен сегмент.

Поради липса на интерес от страна на търговските участници, БНЕБ предлага отпадане на екран „Часови продукти“ (Hourly products), на който към момента няма реализирана нито една сделка. Така, занапред на сегмент „Двустранни договори“ ще останат да функционират два екрана – „Търгове“ (Auctions) и „Непрекъсната търговия“ (Continuous trading).

Завишават ли се изискванията и таксите към търговските участници?

Промените в правилата не завишават изискванията към търговските участници. Прецизирали сме редица текстове, свързани с изпълнението на задълженията от тяхна страна, както на спот пазарите, така и на сегмент „Двустранни договори“. Част от промените дори са насочени точно в обратната посока – улесняване на процеса на борсова търговия за изрядните участници. Вече посочих промяната, свързана с минималното обезпечение за пазарен сегмент „Двустранни договори“, което занапред ще може да се ползва за иницииране и за участие в търгове. Онлайн инициирането на търгове също е стъпка в тази посока, особено в моментите, когато много търговски участници едновременно желаят да инициират и проведат търг.

По отношение на таксите, БНЕБ не предвижда към момента изменения. Единствената актуализация, свързана с таксите, която сме предложили в проекта на правилата, е въвеждането на такса за анулиране на търг. Тази такса ще има по-скоро превантивен характер, за да се ограничат възможностите за некоректно поведение.

В кои случаи ще се отстраняват търговски участници и при какви случаи БНЕБ ще има право да изключва участници от борсовия пазар?

В проекта на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия са разписани ясно условията, при които даден търговски участник може да бъде отстранен, което означава неговият достъп до съответните търговски системи да бъде прекратен. Борсовият оператор може да отстрани търговски участник, когато той не отговаря на условията за участие на борсов пазар или не спазва Закона за енергетиката, разпоредбите на правилата или на други нормативни актове, които имат отношение към участието на определен търговски участник на борсовия пазар. До отстраняване може да се стигне, например, при неизпълнение на задължението за поддържане на изискуемо обезпечение или при неплащане на фактури в срок.

Преди да пристъпи към отстраняване, БНЕБ дава срок на търговския участник, в който той има възможност да изпълни задължението си. Едва след като това не се случи, търговският участник се отстранява от съответния пазарен сегмент, като отново му се предписва срок, в който да изпълни задълженията си.

БНЕБ предприема действия по изключване, когато отстраненият търговски участник не изпълни задълженията си в поставения срок. Към такава мярка се прибягва също така, когато търговският участник е отстранен от пазара на електрическа енергия от „Електроенергийния системен оператор“ ЕАД (ЕСО) или КЕВР е отнела лиценза му, или пък лицензът е изтекъл. Причина за изключване може да е и настъпила промяна при търговския участник, в резултат на която той вече не отговаря на законовите изисквания за участие на борсовия пазар.

Кога борсовият оператор може да анулира дадена оферта?

Една от ситуациите, в които това може да се случи е, когато е застрашено нормалното функциониране на пазара. При това положение борсовият оператор има право да отстрани търговския участник незабавно, без да го уведоми предварително, както и да анулира подадените от него оферти. Освен това БНЕБ може да анулира оферта и по искане на самия търговски участник, стига въпросната оферта да не е довела до сключване на сделки до момента на акта на анулиране.

Засилвате ли изискванията към търговските участници по отношение на предоставянето на обезпечения за съответни сделки? При какви случаи може да блокирате дадено обезпечение?

В допълнение на промяната, която вече коментирах по отношение на минималното обезпечение от 75 000 лв. на сегмент „Двустранни договори“, което с влизане в сила на промените ще може да се използва за иницииране и участие в търгове, както и за подаване на оферти, се предвижда и промяна на начина на изчисление на изискуемото обезпечение на екран „Непрекъсната търговия“. Нововъведението се изразява в това, че изискуемото обезпечение при подаване на оферта на този екран ще бъде блокирано не съгласно цената на офертата, а съобразно зададена от БНЕБ референтна цена. Същността на тази промяна е създаване на равнопоставеност между двете страни по сделката и блокиране на една и съща стойност на обезпечението за всяка от страните.

Знаете, че БНЕБ е страна по всички сделки на спот пазарите „Ден напред“ и „В рамките на деня“. Минималното обезпечение, което изискваме от участниците е 50 000 лв. и е общо за двата сегмента. Когато компаниите търгуват по-големи количества обаче, сумата на обезпечението, което трябва да предоставят, логично се увеличава. Това е така, защото целта на обезпечението, което изискваме на спот пазарите е да покрие риска от това дадена компания да купи определено количество, но по една или друга причина да не го плати на БНЕБ. Като страна по сделките на тези пазари Борсовият оператор е длъжен да заплати електрическата енергия на продавача, без значение дали е успял да получи парите си от купувача. И точно тук идва задачата на обезпечението, което сме изискали от неизрядния купувач – усвояваме го до дължимата сума, но само когато търговския участник не е изпълнил задължението си, включително след изрична покана за това.

За пазарен сегмент „Двустранни договори“ сумите, които се изискват като обезпечение зависят от стойността на конкретната оферта и от продължителността на срока на доставка. На този сегмент БНЕБ не е страна по сделките. Сумите, които се блокират на търговските участници при сключване на сделка имат за цел да обезпечат спазване на ангажиментите на двете страни от момента на сключване на сделката в търговската платформа до подписване на допълнителното споразумение и предоставяне на изисканите обезпечения за плащане и добро изпълнение.

Смятате ли, че засилените изисквания към търговските участници в частност в сегмента „Двустранни договори“ ще имат по-голямо дисциплиниращо действие и ще доведат ли до отпадането на някои от сегашните играчи на пазара?

Както споменах, в новите единни правила става въпрос за прецизиране на текстове, а не за утежняване на условия пред търговските участници. Не се предвиждат допълнителни финансови тежести или други тежести пред участието на борсовия пазар и в този смисъл самите правила няма как да доведат до отпадането на търговски участници на борсовия пазар.

Достатъчни ли са изискванията, които въвеждате в разделите за манипулиране на пазара, търговия с вътрешна информация, прозрачност и предоставяне на информация?

Едно от задълженията на БНЕБ, като пазарен оператор, е да следи за възможни злоупотреби от страна на търговските участници във връзка с всичко изброено, като по този начин да отговори на изискванията на КЕВР и регламента РЕМИТ. Правилата за поведение отговарят напълно на европейското законодателство, (имплементирано в Закона за енергетиката), чиито разпоредби се спазват от всички европейски оператори.

Сред основните задължения на БНЕБ в тази връзка е, при съмнение за извършено нарушение, да уведоми националния регулаторен орган. По този начин борсовият оператор подпомага КЕВР да извършва анализ на евентуални пазарни манипулации.

КЕВР е и институцията, която има по-широк поглед върху пазарите и може да прави разследвания заедно с други национални регулатори, както и да събира достатъчно информация, така че да я анализира правилно и да взима информирани решения.

От миналата година се говори за разнообразяване на търгуваните продукти. Предвиждат ли се такива в новите актуализирани правила за работа на организирания борсов пазар на електрическа енергия?

Важно е да се подчертае, че търгувайки на трите работещи пазарни сегмента, всеки търговски участник е в състояние да търгува практически всякакви продукти, както стандартизирани, така и гъвкави. С влизането в сила на предложения проект на Правилата на борсовия пазар не се предвижда въвеждане на нови продукти. Разбира се, БНЕБ работи постоянно по предоставяне на повече възможности и функционалности на търговските платформи, като се предвижда въвеждане на блокови продукти на пазарен сегмент „Ден напред“, които ще бъдат представени най-късно до стартирането на пазарно обединение.

Може ли да обясните повече ангажиментите във връзка с осигуряването на ликвидност на БНЕБ?

Нашите ангажименти по отношение на ликвидността на търгуваната електрическа енергия са свързани с това да осигурим високо ниво на предоставяните от нас услуги, така че все повече пазарни участници да ни разпознават като надежден партньор. Смея да твърдя, че БНЕБ действително постигна тази цел, което се вижда и от резултатите. Равносметката е, че от стартирането на борсовата търговия в началото на 2016 г. до края на 2019 г., на трите пазарни сегмента са продадени близо 70 GWh електрическа енергия и имаме почти 200 регистрирани участника.

Ако говорите обаче за ангажимента на Български енергиен холдинг (БЕХ) към Европейската комисия във връзка с дело AT.39767 - BEH ELECTRICITY, то държавните централи АЕЦ „Козлодуй“, ТЕЦ „Марица изток 2“ и Националната електрическа компания със своите ВЕЦ продължават стриктно да предлагат договорените количества електрическа енергия на пазарен сегмент „Ден напред“.

Този ангажимент, който беше за срок от 5 години, считано от стартирането на работата на пазарен сегмент „Ден напред“, на практика изтича в началото на следващата година. Това означава, че малко след средата на януари 2021 г. държавните централи повече няма да бъдат задължени да осигуряват тези количества на борсовите сесии. Въпреки това, ние се надяваме, че тяхната роля на „liquidity providers“ ще се запази.

Допълнителна възможност за повишаване ликвидността на този пазарен сегмент са и бъдещите пазарни обединения.

БНЕБ е сравнително млада, но се оказва в ситуация на извънредно положение. Как се справихте през това време?

Ситуацията с разпространението на вируса COVID-19 засегна всички сфери на бизнеса и живота и действително ни постави в извънредни условия. В тази връзка БНЕБ предприе своевременни мерки, като осигури максимална защита на своите служители. Независимо от трудната ситуация, обаче нашите усилия продължават да са насочени към това да гарантираме, че трите търговски платформи, които оперираме ще работят безпроблемно и ще продължим да осигуряваме качествена услуга на всички наши партньори. Всички досегашни дейности и проекти, също се движат с нормални темпове. Нещо повече, от началото на април БНЕБ стартира кампания, с която обяви 50% отстъпка от фиксираните такси за оn-line oбучения на пазарни сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“. Така регистрираните участници на БНЕБ ще имат възможност да увеличат професионалната квалификация на своите служители по време на извънредното положение.

Все още не е известно докога ще продължи ситуацията, но има лош сценарий, който обхваща и следващата 2021 г. Готова ли е БНЕБ , има ли план за действие при влошаване на ситуацията на Европейския електроенергиен пазар?

Независимо от това как се развие ситуацията с разпространението на COVID-19 и колко дълго продължат мерките свързани с извънредното положение, БНЕБ ще продължи да изпълнява функциите си на номиниран пазарен оператор. Нашата роля е такава, че сме длъжни да осигурим надеждна среда за търговия с електрическа енергия за пазарните участници. Надяваме се също така, че всички наши проекти ще продължат да се развиват по план.

Разбира се, наблюдаваме внимателно какво се случва и на европейския енергиен пазар, от който БНЕБ вече е част.

Продължавате ли дейностите по обединения на пазара „Ден напред“, на какъв етап са?

Нееднократно декларирахме, че за БНЕБ проектите за пазарни обединения са от стратегическа важност. В ход са проектите за обединение на пазар „Ден напред“, опериран от БНЕБ ЕАД, с пазарите „Ден напред“ на съседните ни европейски държави – Румъния и Гърция.

По отношение на пазарното обединение „Ден напред“ на българо-румънска граница, съгласно пътната карта на проекта, то трябва да е факт до края на 2020 г. Датата не е избрана случайно, тя е обвързана с очакваното присъединяване на пазарното обединение 4MMC, в което Румъния участва, заедно с Чехия, Унгария и Словакия, към пан-европейското обединение на пазарите „Ден напред“ (SDAC – Single day-ahead coupling). Присъединяването на 4MMC към SDAC е необходимо условие за успешна реализация на пазарното ни обединение „Ден напред“ с Румъния.

По другия проект – пазарното обединени „Ден напред“ на българо-гръцка граница, целта е то да стартира през първото тримесечие на 2021 г. Този проект ще бъде реализиран като част от проекта IBWT Market Coupling (Italian Borders Working Table). Тук срокът, който сме си поставили с нашите партньори, неслучайно е по-дълъг. Причината за това е, че е необходимо повече време, защото в гръцката пазарна зона трябва да се създаде изцяло нов пазар „Ден напред“, който да замени сегашния „пул“, опериран от преносния оператор IPTO S.A. Освен това е необходимо Гърция да създаде нов пазар „В рамките на деня“ и нов балансиращ пазар.

Говорейки за пазарни обединения, не мога да не припомня, че на 19 ноември 2019 г. българската пазарна зона стана част от Единния европейски пазар „В рамките на деня“ чрез българо-румънска граница. България беше една от страните от т.нар. „Втора вълна“, заедно с Хърватска, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словения, които се присъединиха към този пазар. В резултат на присъединяването ни средномесечните търгувани количества на пазар „В рамките на деня“ се удвоиха. За първите четири пълни месеца (декември 2019 г. – март 2020 г.) на този сегмент са сключени сделки за над 258 000 MWh, което прави средномесечни обеми от близо 65 000 MWh.

Стартът на т.нар. „Третата вълна“, чрез който непрекъснатата трансгранична търговия с електрическа енергия ще стигне до Италия и Гърция, се очаква да стане факт през първото тримесечие на 2021 г.


 


 

Константин Константинов
правила за работа на организиран пазар на електрическа енергия
БНЕБ
Българска независима енергийна борса
По статията работи:

Маринела Арабаджиева