НАЧАЛО » Интервюта

Инж. Севдалин Желев: Топлофикация Русе провежда социално-отговорна политика за защита и опазване на околната среда

Вече имаме разрешение да използваме и природния газ като заместител на част от въглищата, след разрешение от компетентните институции започнахме да заменяме част от въглищата с биогорива

fb
3E news
fb
23-03-2020 12:14:49
fb
инж. Севдалин Желев снимка: anteni.eu

Здравейте, инж. Желев, какви конкретни мерки за намаляване на въздействието на дружеството върху околната среда са заложени в политиката на ТЕЦ Русе?

- Ние сме едно от големите и модерни топлофикационни дружества. Ние сме социално-обществено отговорни и за това сме се ангажирали да намерим баланса между бизнес растежа на Предприятието и защитата и опазването на околната среда. Винаги сме работили в посока устойчивото развитие на ТЕЦ-а, но същевременно сме предприемали сериозни мерки за безопасността на всички граждани.

В отговор на Вашия въпрос за конкретните действия, които сме заложили в политиката ни, след получено разрешение от компетентните институции, започнахме да заменяме част от въглищата, с биогорива. Това е мярка, в изпълнение на изискванията, които се посочват за изпълнението на т.нар. „зелен преход“. Следим всички промени в законодателството и ги изпълняваме стриктно. Биомасата е добър и екологичен неконвенционален източник на енергия и тази промяна в енергийния ни микс, ще се отрази положително върху екологичните показатели и финансовите ни резултати. Другият важен ефект от замяната на част от въглищата с биомаса, е че ще се сведат до минимум въглеродните емисии.

Тук ще добавя още една промяна, която направихме в производството си. Вече имаме разрешение да използваме и природния газ като заместител на част от въглищата, които използваме. В момента се работи по финализирането на процеса по газификация на два от нашите парогенератора. Говоря за 4 и 8 парогенератор.

Тази крачка, която също е в резултат на „зеления преход“, ще допринесе за подобряването на жизнената среда на гражданите на гр. Русе и намаляване на вредните емисии.

Както сами виждате, не спираме да работим по оптимизирането на производствената ни дейност и подобряване на качеството на работа. Уверявам Ви, че всички инсталации и съоръжения се проектират, експлоатират и поддържат с оглед свеждане до минимум на екологичните рискове.

По какъв начин се осъществява контролът на екологичното въздействие?

- Извършваме много стриктен мониторинг на екологичното въздействие като резултатите ги изпращаме до РИОСВ. Това е едно сериозно задължение за нас. На площадката ни имаме инсталация за очистване на димните газове и електрофилтри, които не допускат изпускането на прахови частици и вредни вещества.

В продължение на промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух, осигурихме постоянно видеонаблюдение на горивото, което се подава до котлите ни. Вече в реално време, денонощно, РИОСВ, Община Русе и гражданите могат да следят нашата работа.

Резултатите от проверките, които ни биват правени от РИОСВ, показват, че спазваме всички изисквания и работим според издадените ни разрешителни. Ние сме за зеленото етично поведение и опазването на околната среда.

С какви технологии работите, за да спазвате екологичните норми?

- Ние се стремим да прилагаме нови технологии и ноу-хау. Използваме доказано работещи методи, чрез които можем да повишим качеството на услугите си и с това да опазим чистотата на въздуха и околната среда.

Инсталирали сме устройство за непрекъснат мониторинг за горивата, подаващи се към котлите ни и модерни електрофилтри, улавящи фините прахови частици.  Разполагаме с всички необходимите основни и спомагателни съоръжения, обезпечаващи производството на електрическа и топлинна енергия в съответствие с нуждите на пазара и потребностите на клиентите на Дружеството. През летните месеци извършваме нашите планови ремонти, за да поддържаме в добро техническо състояние съоръженията ни. Ясно осъзнаваме, че за да продължим да работим нормално, е задължително да вървим в посока производство на „зелена енергия“ и инсталациите ни да отговарят на европейските изисквания.

Инж. Желев, в края на разговора ни, не мога да не Ви попитам, предвид извънредното положение, което е въведено в България заради COVID 19, какви мерки предприехте, за да се опази животът и здравето на Вашите служители и клиенти?

- Преустановили сме визуалния отчет на данните за периода на извънредно положение. Ще се извършва само дистанционно отчитане. Абонатите ни ще подават данните през интернет страницата ни, по телефон и във фирмата за дялово разпределение.

Клиентският ни център ще работи с ограничение на достъпа и в сградата ще бъде допускан по един клиент, за да не се получава струпване на много хора на едно място. Наложили сме строги санитарно-хигиенни изисквания. Следим ежедневно развитието на ситуацията и спазваме стриктно указанията на отговорните институции.

Призоваваме всички да изпълняват препоръките на Националния оперативен щаб и без паника, при възможност да си останат по домовете, и да избягват контакта с много хора.

Топлофикаци Русе
корпоративна социална отговорност
технологии
опазване на околната среда
По статията работи:

3E news